Instellingsbesluit stuurgroep Overheidsloket 2000

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 27-05-2024.
Geldend van 13-02-1997 t/m 31-01-2005

Instellingsbesluit stuurgroep Overheidsloket 2000

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De stuurgroep wordt ingesteld voor twee jaren. Binnen deze termijn evalueert de stuurgroep haar taakvervulling en kan zij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken voorstellen doen over haar voortbestaan en gewenste veranderingen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De stuurgroep heeft tot taak de uitvoering van het programma Overheidsloket 2000 te begeleiden en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken over de voortgang te informeren.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

  • 1 De stuurgroep wordt voorgezeten door de plaatsvervangend Directeur Interbestuurlijke Betrekkingen en Informatievoorziening van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

  • 2 Het ministerie van Binnenlandse Zaken benoemt een secretaris voor de stuurgroep.

  • 3 Departementen, uitvoeringsorganisaties en andere organisaties die in menskracht en financiën participeren in het Programma kunnen, de stuurgroep gehoord, worden uitgenodigd een lid in de stuurgroep aan te wijzen.

  • 4 De stuurgroep vergadert elke zes weken.

  • 5 De stuurgroep zal periodiek vergaderen met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken als verantwoordelijk bewindspersoon voor de uitvoering van het programma Overheidsloket 2000.

  • 6 Bij aanvang zal de stuurgroep bestaan uit de voorzitter, de secretaris en een lid aan te wijzen door elk van de volgende organisaties: ministerie van Binnenlandse Zaken, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en het Kadaster.

  • 7 De programmacoördinator Overheidsloket 2000 is adviserend lid van de stuurgroep.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit kan worden aangehaald als ’Instellingsbesluit stuurgroep Overheidsloket 2000’.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met de daarbij behorende toelichting.

Een afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Eerste en Tweede Kamer, de Algemene Rekenkamer, de Registratiekamer en de ministeries en de organisaties die in de stuurgroep Overheidsloket 2000 vertegenwoordigd zijn.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Naar boven