Wet premieregime bij marginale arbeid

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2005

Wet van 23 januari 1997, houdende een regeling voor vrijstelling van premies werknemersverzekeringen bij arbeid van zeer korte duur van uitkeringsgerechtigden en aangewezen categorieën werknemers (Wet premieregime bij marginale arbeid)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het uit het oogpunt van arbeidsmarktbeleid wenselijk is een vrijstelling van de betaalde premies voor de werknemersverzekeringen te introduceren bij dienstbetrekkingen van uitkeringsgerechtigden en bepaalde categorieën aangewezen werknemers van zeer korte duur;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK 2. VRIJSTELLING VAN PREMIES WERKNEMERSVERZEKERINGEN

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

§ 1. Vrijstelling van premies

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Op aanvraag van een werkgever verleent het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ter zake van een dienstbetrekking tussen deze werkgever en een uitkeringsgerechtigde vrijstelling van de verplichting tot het betalen van de door de werkgever en die uitkeringsgerechtigde verschuldigde premies werknemersverzekeringen.

 • 2 De vrijstelling wordt verleend, indien:

  • a. de dienstbetrekking ten hoogste zes aaneengesloten weken duurt; en

  • b. de werkgever in het kalenderjaar niet eerder een dienstbetrekking met die uitkeringsgerechtigde is aangegaan; en

  • c. voor een dienstbetrekking van die uitkeringsgerechtigde in het kalenderjaar niet eerder vrijstelling is verleend.

 • 3 Voor de toepassing van het tweede lid worden dienstbetrekkingen tussen de werkgever en de uitkeringsgerechtigde geacht eenzelfde, niet onderbroken dienstbetrekking te zijn, indien die dienstbetrekkingen elkander met tussenpozen van niet meer dan 31 dagen zijn opgevolgd.

 • 4 De vrijstelling gaat in op het tijdstip waarop de dienstbetrekking aanvangt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De werkgever vraagt de vrijstelling aan voor de afloop van de dienstbetrekking. De aanvraag wordt mede door de uitkeringsgerechtigde ondertekend.

 • 3 [Red: Vervallen.]

 • 4 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan nadere regels stellen voor de aanvraag door de werkgever.

§ 2. Premievrijstelling voor aangewezen categorieën werknemers

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Bij ministeriële regeling kunnen voor de Tabakverwerkende en Agrarische sector categorieën van werknemers aangewezen worden, waarvoor het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de werkgever ter zake van een dienstbetrekking met een onder die categorie vallende werknemer vrijstelling van de verplichting tot het betalen van de door die werkgever en die werknemer verschuldigde premies werknemersverzekeringen kan verlenen.

 • 2 Voor aanwijzing komen in aanmerking categorieën van werknemers, die behalve uit de in het eerste lid bedoelde dienstbetrekking bij aanvang van die dienstbetrekking niet aangewezen zijn op inkomen uit arbeid en geen uitkeringsgerechtigde zijn.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verleent voor de Tabakverwerkende en Agrarische sector op aanvraag van een werkgever vrijstelling van de verplichting tot het betalen van premies ter zake van een dienstbetrekking met een werknemer vallend onder een categorie als bedoeld in artikel 4, eerste lid.

§ 3. Herziening beslissing

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen herziet de beslissing over de premievrijstelling, indien deze vrijstelling ten onrechte is verleend, omdat onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt.

HOOFDSTUK 3. FINANCIERING PREMIEVRIJSTELLING VOOR AANGEWEZEN CATEGORIEËN WERKNEMERS

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Voor de jaren 1997, 1998 en 1999 komt respectievelijk 25, 50 en 75% van de totale premies voor de betaling waarvan op grond van § 2 van hoofdstuk 2 aan werkgevers vrijstelling is verleend ten laste van een wachtgeldfonds.

 • 2 Met toepassing van het eerste lid komen in de jaren 1997, 1998 en 1999 premies voor de betaling waarvan op grond van § 2 van hoofdstuk 2 aan werkgevers vrijstelling is verleend, voor maximaal 200 000 werknemers ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds. Bij het bereiken van dit maximum komen die premies in afwijking van het eerste lid geheel ten laste van een wachtgeldfonds.

HOOFDSTUK 4. BEZWAAR EN BEROEP

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In afwijking van artikel 7:2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de belanghebbende in een bezwaarschriftprocedure ten aanzien van een besluit op grond van deze wet gehoord op zijn verzoek.

Artikel 9a

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In afwijking van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht beslist het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen binnen dertien weken na ontvangst van het bezwaarschrift.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Beroepswet.]

HOOFDSTUK 5. SLOTBEPALINGEN

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze wet wordt aangehaald als: Wet premieregime bij marginale arbeid.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 23 januari 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H. G. de Grave

Uitgegeven vijfentwintigste februari 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven