Aanwijzing als representatieve organisatie in kader van z.f.w. en w.t.g.

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geldend van 31-01-1997 t/m 30-09-2006

Aanwijzing als representatieve organisatie in kader van z.f.w. en w.t.g.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelezen het verzoek van de vereniging Ambulancehulpverlening Nederland van 2 april 1996, kenmerk ETZ 241.96/mv;

Gelet op artikel 46, eerste lid, van de Ziekenfondswet en de artikelen 3, eerste lid, en 23, derde lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg;

Gezien het rapport van de Ziekenfondsraad van 28 november 1996, kenmerk JA/54382/96, en het rapport van het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg van 13 augustus 1996, kenmerk CV/mdv/A/96/077;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2006]

Als representatieve organisatie bedoeld in artikel 46, eerste lid, van de Ziekenfondswet en de artikelen 3, eerste lid, en 23, derde lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg van ambulancevervoerders wordt aangewezen de vereniging Ambulancehulpverlening Nederland, gevestigd te ’s-Gravenhage.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

voornoemd,
namens deze,
de waarnemend Directeur Verzekeringen en Prijsvorming Zorgsector,

H. R. Hurts

Terug naar begin van de pagina