Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit gedeputeerden en het Rechtspositiebesluit wethouders

Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 06-04-1997 t/m heden

Besluit van 21 januari 1997 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden en het Rechtspositiebesluit wethouders

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, A. G. M. van de Vondervoort, van 25 november 1996, Directoraat-generaal Openbaar Bestuur, afdeling Bestuur en Wetgeving, nr. BW96/U2178;

Gelet op de artikelen 43, eerste lid, van de Provinciewet en artikel 44, eerste lid, van de Gemeentewet;

De Raad van State gehoord (advies van 12 december 1996, no. W04.96.0559).

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 9 januari 1997;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL III

Aan de wethouder van wie de bezoldiging is vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan de bezoldiging die voor hem zou hebben gegolden indien de vervanging van de bijlage, bedoeld in artikel II, niet zou hebben plaatsgevonden, wordt een eenmalige uitkering toegekend van f 250,–.

ARTIKEL IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag twee maanden na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 januari 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

A. G. M. van de Vondervoort

Uitgegeven de zesde februari 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Bijlage Tabel bezoldiging wethouders

Klasse

Inwonertal

Tijdsbestedings-norm in %

Bezoldiging per 1-1-1997

1

tot en met

– 2 000

25

f 4 895,– (f 1 224,–)

2

2 001

– 4 000

35

f 4 895,– (f 1 713,–)

3

4 001

– 8 000

45

f 5 536,– (f 2 491,–)

4

8 001

– 14 000

55

f 6 765,– (f 3 721,–)

5A

14 001

– 18 000

70

f 7 069,– (f 4 948,–)

5B

18 001

– 24 000

100

f 7 069,–

6

24 001

– 40 000

100

f 7 726,–

7

40 001

– 60 000

100

f 8 386,–

8

60 001

– 100 000

100

f 9 706,–

9

100 001

– 150 000

100

f 11 027,–

10

150 001

– 375 000

100

f 12 347,–

11

375 001 en meer

100

f 14 086,–

Naar boven