Warenwetregeling Babyvoeding

[Regeling vervallen per 20-07-2016.]
Geraadpleegd op 02-10-2022.
Geldend van 17-10-2007 t/m 12-12-2014

Warenwetregeling Babyvoeding

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op richtlijn nr. 96/5/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 16 februari 1996 inzake bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters (PbEG L 49);

alsmede op artikel 10, eerste lid, van het Warenwetbesluit Produkten voor bijzondere voeding;

Besluit:

§ 1:. algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. zuigelingen:

  kinderen jonger dan twaalf maanden;

  b. peuters:

  kinderen van één tot drie jaar;

  c. bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen:
  • eenvoudige graanproducten die met melk of met andere daarvoor in aanmerking komende eet- of drinkwaren worden aangemaakt;

  • graanproducten waaraan een eiwitrijke eetwaar is toegevoegd, en die worden aangemaakt met water of een andere, geen eiwit bevattende vloeistof;

  • deegwaren die vóór consumptie bereid worden in kokend water of andere geschikte vloeistoffen; en

  • beschuiten en biscuits die als zodanig worden genuttigd, of eerst worden verkruimeld en vervolgens met water, melk of een andere geschikte vloeistof worden vermengd;

  d. babyvoeding:

  voor bijzondere voeding bestemde eet- of drinkwaren, met uitzondering van bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen;

  e. residu van bestrijdingsmiddelen:

  het residu in bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen, en in babyvoeding, van een gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 1 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, met inbegrip van de metabolieten daarvan en de producten die bij de afbraak of de reactie vrijkomen.

 • 2 Deze regeling is van toepassing op bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen en op babyvoeding, die:

  • -

   voorzien in de specifieke behoeften van in goede gezondheid verkerende zuigelingen en peuters; en

  • -

   zijn bedoeld voor consumptie door hetzij zuigelingen tijdens de periode waarin zij worden gespeend, hetzij peuters om hun voeding aan te vullen of hen geleidelijk aan gewoon voedsel te laten wennen.

 • 3 Deze regeling is niet van toepassing op voor peuters bestemde melk.

§ 2:. bereiding

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Bij de bereiding van bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen en van babyvoeding:

 • a. wordt gebruik gemaakt van ingrediënten waarvan op grond van algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens is aangetoond dat zij geschikt zijn als specifieke voeding voor zuigelingen en peuters;

 • b. mogen uitsluitend de in bijlage I bedoelde voedingsstoffen worden toegevoegd, met inachtneming van bijlage VI.

§ 3:. samenstelling

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

 • 1 Bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen voldoen wat betreft hun samenstelling aan bijlage II en bijlage III.

 • 2 Babyvoeding die als zodanig wordt verkocht of volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant is aangemaakt, voldoet wat betreft de samenstelling aan bijlage IV.

Artikel 3a

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen, en babyvoeding, die gereed zijn voor onmiddellijke consumptie of zijn gereconstitueerd volgens de aanwijzingen van de fabrikant daarvan, bevatten ten hoogste:

 • a. 0,003 mg/kg residuen van de afzonderlijke in bijlage VII genoemde bestrijdingsmiddelen;

 • b. de in bijlage VIII vermelde residuen van de daar genoemde bestrijdingsmiddelen; en

 • c. 0,01 mg/kg residu en van andere afzonderlijke bestrijdingsmiddelen.

§ 4:. vermeldingen

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Bij bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen en bij babyvoeding wordt niet vermeld dat zij geschikt zijn voor kinderen jonger dan vier maanden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Onverminderd het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen worden bij eet- of drinkwaren op basis van granen en bij babyvoeding de volgende vermeldingen gebezigd:

 • a. een vermelding van de geschikte leeftijd van waaraf de eetwaar, rekening houdend met de samenstelling, de substantie of andere specifieke eigenschappen, kan worden genuttigd;

 • b. informatie of de eetwaar al dan niet gluten bevat, indien de leeftijd van waaraf de eetwaar volgens een onder a bedoelde vermelding kan worden genuttigd, lager is dan zes maanden;

 • c. de beschikbare energiewaarde, uitgedrukt in kJ en kcal, en het gehalte aan eiwitten, koolhydraten en vetten, uitgedrukt in cijfers, per 100 g of 100 ml eetwaar zoals die wordt verkocht en, indien van toepassing, per voor consumptie aanbevolen hoeveelheid van de eetwaar;

 • d. de gemiddelde hoeveelheid van elk mineraal en elke vitamine waarvoor een specifieke hoeveelheid is vermeld in bijlage II onderscheidenlijk bijlage IV, uitgedrukt in cijfers, per 100 g of 100 ml eetwaar zoals die wordt verkocht en, indien van toepassing, per voor consumptie aanbevolen hoeveelheid eetwaar; en

 • e. indien nodig een gebruiksaanwijzing voor de juiste bereiding van de eetwaar, en een waarschuwing dat deze gebruiksaanwijzing moet worden gevolgd.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Onverminderd artikel 5 mogen bij eet- of drinkwaren op basis van granen en bij babyvoeding de volgende vermeldingen worden gebezigd:

 • a. op eet- of drinkwaren waarvan het gebruik vanaf de leeftijd van vier maanden wordt aanbevolen: een vermelding dat zij geschikt zijn om vanaf die leeftijd te worden genuttigd, tenzij door onafhankelijke, op het gebied van geneeskunde, voedingsleer of farmacie deskundige personen of door personen uit andere beroepsgroepen die voor de zorg van moeder en kind verantwoordelijk zijn, een andersluidend advies wordt gegeven;

 • b. de gemiddelde hoeveelheid van de in bijlage I bedoelde voedingsstoffen, voor zover die vermelding niet reeds gebezigd wordt krachtens artikel 5, onder d, uitgedrukt in cijfers, per 100 g of 100 ml van de eetwaar zoals die wordt verkocht en, indien van toepassing, per aangegeven portie;

 • c. cijfergegevens en informatie over in bijlage V bedoelde vitamines en mineralen, uitgedrukt in percentages van de daarin aangegeven referentiewaarden, per 100 g of 100 ml van de waar zoals die wordt verkocht en, voor zover van toepassing, per aangegeven portie, mits de in de waar aanwezige hoeveelheden ten minste gelijk zijn aan 15% van de referentiewaarden.

§ 5:. slotbepalingen

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Artikel 6a

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Als methoden van onderzoek welke bij uitsluiting beslissend zijn voor de vaststelling of met betrekking tot bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen of babyvoeding al dan niet is voldaan aan artikel 3a, worden aangewezen de algemeen aanvaarde gestandaardiseerde methoden.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen en babyvoeding die niet voldoen aan deze regeling, nog verhandeld mogen worden tot 31 maart 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Bijlage I

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Deze bijlage behoort bij artikel 2, onder b, en artikel 6, onder b.

Voedingsstoffen

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

1. Vitamines

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Vitamine A

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Retinol

Retinylacetaat

Retinylpalmitaat

Beta-caroteen

Vitamine D

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Vitamine D2 (= ergocalciferol)

Vitamine D3 (= cholecalciferol)

Vitamine B1

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Thiamine-waterstofchloride

Thiaminemononitraat

Vitamine B2

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Riboflavine

Riboflavine-5’-natriumfosfaat

Niacine

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Nicotinamide

Nicotinezuur

Vitamine B6

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Pyridoxine-waterstofchloride

Pyridoxine-5-fosfaat

Pyridoxinedipalmitaat

Pantotheenzuur

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Calcium-D-pantothenaat

Natrium-D-pantothenaat

Dexpanthenol

Folaat

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Foliumzuur

Vitamine B12

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Cyanocobalamine

Hydroxocobalamine

Biotine

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

D-biotine

Vitamine C

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

L-Ascorbinezuur

Natrium-L-ascorbaat

Calcium-L-ascorbaat

6-Palmityl-L-ascorbinezuur (ascorbylpalmitaat)

Kaliumascorbaat

Vitamine K

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Fyllochinon (Fytomenadion)

Vitamine E

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

D-alfa-tocoferol

DL-alfa-tocoferol

D-alfa-tocoferolacetaat

DL-alfa-tocoferolacetaat

2. Aminozuren

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

.

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

L-arginine en zijn waterstofchloride

L-cystine en zijn waterstofchloride

L-histidine en zijn waterstofchloride

L-isoleucine en zijn waterstofchloride

L-leucine en zijn waterstofchloride

L-lysine en zijn waterstofchloride

L-cysteïne en zijn waterstofchloride

L-methionine

L-fenylalanine

L-threonine

L-tryptofaan

L-tyrosine

L-valine

3. Overige

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

.

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Choline

Cholinechloride

Cholinecitraat

Cholinebitartraat

Inositol

L-carnitine

L-carnitine waterstofchloride

4. Zouten van mineralen en spoorelementen

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Calcium

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Calciumcarbonaat

Calciumchloride

Calciumzouten van citroenzuur

Calciumgluconaat

Calciumglycerofosfaat

Calciumlactaat

Calciumoxide

Calciumhydroxide

Calciumzouten van orthofosforzuur

Magnesium

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Magnesiumcarbonaat

Magnesiumchloride

Magnesiumzouten van citroenzuur

Magnesiumgluconaat

Magnesiumoxide

Magnesiumhydroxide

Magnesiumzouten van orthofosforzuur

Magnesiumsulfaat

Magnesiumlactaat

Magnesiumglycerofosfaat

Kalium

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Kaliumchloride

Kaliumzouten van citroenzuur

Kaliumgluconaat

Kaliumlactaat

Kaliumglycerofosfaat

IJzer

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

IJzer(II)citraat

IJzer(III)ammoniumcitraat

IJzer(II)gluconaat

IJzer(II)lactaat

IJzer(II)sulfaat

IJzer(II)fumaraat

IJzer(III)difosfaat (IJzer(III)pyrofosfaat)

Elementair ijzer (uit carbonyl + electrolytisch bereid + met waterstof gereduceerd)

IJzer(III)saccharaat

Natriumijzer(III)difosfaat

IJzer(II)carbonaat

Koper

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Koper-lysine complex

Koper(II)carbonaat

Koper(II)citraat

Koper(II)gluconaat

Koper(II)sulfaat

Zink

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Zinkacetaat

Zinkchloride

Zinkcitraat

Zinklactaat

Zinksulfaat

Zinkoxide

Zinkgluconaat

Mangaan

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Mangaancarbonaat

Mangaanchloride

Mangaancitraat

Mangaangluconaat

Mangaansulfaat

Mangaanglycerofosfaat

Jood

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Natriumjodide

Kaliumjodide

Kaliumjodaat

Natriumjodaat

Bijlage II

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Deze bijlage behoort bij artikel 3, eerste lid, en artikel 5, onder d.

Essentiële samenstelling van bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen voor zuigelingen en peuters

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

De eisen ten aanzien van voedingsstoffen hebben betrekking op het gebruiksklare product, dat als zodanig wordt verkocht of volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant is aangemaakt.

1. Graangehalte

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen worden voornamelijk bereid uit een of meer gemalen graansoorten of zetmeelhoudende wortelproducten.

De hoeveelheid graan of wortelproduct is niet kleiner dan 25% (g/g) van het droge eindmengsel.

2. Eiwitten

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

 • 2.3 Voor de in artikel 1, eerste lid, onder c, 4∞, bedoelde biscuits waaraan een eiwitrijk voedingsmiddel wordt toegevoegd en die als zodanig worden verkocht, is de toegevoegde hoeveelheid eiwit niet kleiner dan 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).

 • 2.4 De chemische index van het toegevoegde eiwit is gelijk aan ten minste 80% van die van het referentie-eiwit (caseïne zoals gedefinieerd in bijlage III) of de eiwitrendementscoëfficiënt (PER) van het eiwit in het mengsel is gelijk aan ten minste 70% van die van het referentie-eiwit. In alle gevallen mogen aminozuren uitsluitend worden toegevoegd om de voedingswaarde van het eiwitmengsel te verbeteren, en uitsluitend in de hoeveelheden die daarvoor nodig zijn.

3. Koolhydraten

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

 • 3.1 Indien sucrose, fructose, glucose, glucosesiropen of honing worden toegevoegd aan in artikel 1, eerste lid, onder c, 1° en 4°, bedoelde eet- of drinkwaren, is de hoeveelheid:

  • -

   toegevoegde koolhydraten uit deze bronnen niet groter dan 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100kcal);

  • -

   toegevoegd fructose niet groter dan 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

 • 3.2 Indien sucrose, fructose, glucose, glucosesiropen of honing worden toegevoegd aan in artikel 1, eerste lid, onder c, 2°, bedoelde eet- of drink-waren, is de hoeveelheid:

  • -

   toegevoegde koolhydraten uit deze bronnen niet groter dan 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal);

  • -

   toegevoegd fructose niet groter dan 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

4. Vetten

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

 • 4.2 Voor de in artikel 1, eerste lid, onder c, 2°, bedoelde eet- of drinkwaren is het vetgehalte niet hoger dan 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Indien het vetgehalte hoger is 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal), is de hoeveelheid:

  • a. laurinezuur niet groter dan 15% van het totale vetgehalte;

  • b. myristinezuur niet groter dan 15% van het totale vetgehalte;

  • c. linolzuur (in de vorm van glyceriden = linoleaten) niet kleiner dan 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) en niet groter dan 285 mg/100kJ (1200 mg/100 kcal).

5. Mineralen

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

 • 5.1 Natrium

  • -

   Natriumzouten mogen uitsluitend voor technologische doeleinden aan bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen worden toegevoegd.

  • -

   Het natriumgehalte van bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen is niet hoger dan 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

 • 5.2 5.2 Calcium

  • 1. Voor de in artikel 1, eerste lid, onder c, 2°, bedoelde eet- of drinkwaren is het calciumgehalte niet lager dan 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).

  • 2. Voor de in artikel 1, eerste lid, onder c, 4°, bedoelde met toevoeging van melk bereide eet- of drinkwaren (melkbiscuits) die als zodanig worden verkocht, is het calciumgehalte niet lager dan 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6. Vitamines

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

 • 6.1 Voor bewerkte eet- of drinkwaren op basis van graan is het thiaminegehalte niet lager dan 25 µg/100 kJ (100 µg/100 kcal).

 • 6.2 Voor de in artikel 1, eerste lid, onder c, 2°, bedoelde eet- of drinkwaren:

   

  Per 100 kJ

   

  Per 100 kcal

   
   

  minimaal

  maximaal

  minimaal

  maximaal

  Vitamine A (µg-RE) 1

  14

  43

  60

  80

  Vitamine D (µg) 2

  0,25

  0,75

  1

  3

  Deze grenswaarden zijn ook van toepassing indien de vitamines A en D aan andere bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen worden toegevoegd.

Bijlage III

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Deze bijlage behoort bij artikel 3, eerste lid.

 

g/100 g eiwit

Arginine

3,7

Cystine

0,3

Histidine

2,9

Isoleucine

5,4

Leucine

9,5

Lysine

8,1

Methionine

2,8

Fenylalanine

5,2

Threonine

4,7

Tryptofaan

1,6

Tyrosine

5,8

Valine

6,7

Bijlage IV

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Deze bijlage behoort bij artikel 3, tweede lid, en artikel 5, onder d.

Essentiële samenstelling van babyvoeding voor zuigelingen en peuters

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

De eisen ten aanzien van voedingsstoffen hebben betrekking op het gebruiksklare product, dat als zodanig wordt verkocht of volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant is aangemaakt.

1. Eiwitten

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

 • 1.1 Indien vlees, gevogelte, vis, orgaanvlees of een andere traditionele eiwitbron de enige bestanddelen zijn die in de aanduiding van de eetwaar worden genoemd:

  • -

   bestaat de totale eetwaar voor ten minste 40% (g/g) uit het genoemde vlees, gevogelte, vis of orgaanvlees of uit de genoemde andere traditionele eiwitbron;

  • -

   bestaat de totale hoeveelheid eiwit uit de genoemde bronnen voor ten minste 25% (g/g) uit elke genoemde soort vlees, gevogelte, vis of orgaanvlees of uit de genoemde andere traditionele eiwitbron;

  • -

   is de hoeveelheid eiwit uit de genoemde bronnen niet kleiner dan 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

 • 1.2 Indien vlees, gevogelte, vis, orgaanvlees of een andere traditionele eiwitbron als eerste in de aanduiding van de eetwaar worden genoemd, alleen of in combinatie, ongeacht of de eetwaar als maaltijd wordt aangeboden:

  • -

   bestaat de totale eetwaar voor ten minste 10% (g/g) uit het genoemde vlees, gevogelte, vis of orgaanvlees of uit de genoemde andere traditionele eiwitbron;

  • -

   bestaat de totale hoeveelheid eiwit uit de genoemde bronnen voor ten minste 25% (g/g) uit elke genoemde soort vlees, gevogelte, vis of orgaanvlees of andere traditionele eiwitbron;

  • -

   is de hoeveelheid eiwit uit de genoemde bronnen niet kleiner dan 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

 • 1.3 Indien vlees, gevogelte, vis, orgaanvlees of een andere traditionele eiwitbron alleen of in combinatie, maar niet als eerste, in de aanduiding van de eetwaar worden genoemd, ongeacht of de eetwaar als maaltijd wordt aangeboden:

  • -

   bestaat de totale eetwaar voor ten minste 8% (g/g) uit het genoemde vlees, gevogelte, vis of orgaanvlees of uit de genoemde andere traditionele eiwitbron;

  • -

   bestaat de totale hoeveelheid eiwit uit de genoemde bronnen voor ten minste 25% (g/g) uit elke genoemde soort vlees, gevogelte, vis of orgaanvlees of andere traditionele eiwitbron;

  • -

   is de hoeveelheid eiwit uit de genoemde bronnen niet kleiner dan 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal);

  • -

   is de totale hoeveelheid eiwit in de eetwaar uit alle bronnen niet kleiner dan 0,7 g/100kJ (3 g/100 kcal).

 • 1.3bis Indien kaas samen met andere bestanddelen in de aanduiding van een hartige waar wordt genoemd, ongeacht de vraag of de waar als maaltijd wordt aangeboden:

  • -

   is de hoeveelheid eiwit uit zuivelbronnen niet kleiner dan 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal);

  • -

   is de totale hoeveelheid eiwit in de waar uit alle bronnen niet kleiner dan 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal). .

 • 1.4 Indien de eetwaar op het etiket wordt aangeduid als maaltijd, maar vlees, gevogelte, vis, orgaanvlees of een andere traditionele eiwitbron niet in de aanduiding van de waar worden genoemd, is de totale hoeveelheid eiwit in de waar uit alle bronnen niet kleiner dan 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

 • 1.4bis De punten 1.1 tot en met 1.4 zijn niet van toepassing op sauzen die als begeleiding bij een maaltijd worden aangeboden.

 • 1.4ter Indien zuivelproducten in de aanduiding van een zoet gerecht als eerste of enige bestanddeel worden genoemd, is de hoeveelheid zuiveleiwit in de waar niet kleiner dan 2,2 g/100 kcal. De punten 1.1 tot en met 1.4 zijn niet van toepassing op alle overige zoete gerechten. .

 • 1.5 Aminozuren mogen alleen worden toegevoegd om de voedingswaarde van de in de eetwaar aanwezige eiwitten te verhogen, en alleen in de voor dat doel benodigde hoeveelheden.

2. Koolhydraten

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

De totale hoeveelheid koolhydraten in groente- en vruchtensappen en nectars, in uitsluitend uit vruchten bestaande gerechten, in nagerechten of in puddingen is niet groter dan:

 • -

  10 g/100 ml voor groentesappen en daarop gebaseerde dranken;

 • -

  15 g/100 ml voor vruchtensappen en nectars en daarop gebaseerde dranken;

 • -

  20 g/100 g voor uitsluitend uit vruchten bestaande gerechten;

 • -

  25 g/100 g voor nagerechten en puddingen;

 • -

  5 g/100 g voor andere niet op melk gebaseerde dranken.

3. Vetten

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

 • 3.1 Voor vlees, gevogelte, vis, orgaanvlees of een andere traditionele eiwitbron.

  Indien vlees of kaas de enige bestanddelen zijn of als eerste in de aanduiding van een eetwaar worden genoemd, is de totale hoeveelheid vet in de eetwaar uit alle bronnen niet groter dan 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

 • 3.2 Voor alle overige eet- of drinkwaren is de totale hoeveelheid vet in de eetwaar uit alle bronnen niet groter dan 1,1 g/100kJ (4,5 g/100 kcal).

4. Natrium

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

 • 4.1 Het uiteindelijke natriumgehalte van de eetwaar is niet hoger dan 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) of 200 mg/100 g. Indien kaas het enige bestanddeel is dat in de aanduiding van de eetwaar wordt genoemd, is het uiteindelijke natriumgehalte van de eetwaar niet hoger dan 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

 • 4.2 Aan eet- of drinkwaren op basis van vruchten en aan nagerechten en puddingen worden geen natriumzouten toegevoegd, tenzij dit om technologische redenen gebeurt.

5. Vitamines

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Vitamine C

Het uiteindelijke gehalte aan vitamine C van vruchtensappen, nectars of groentesappen is niet lager dan 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) of 25 mg/100 g.

Vitamine A

Het uiteindelijke gehalte aan vitamine A van groentesappen is niet lager dan 25 µg RE/100 kJ (100 µg RE/100 kcal) (RE = all-transretinol-equivalent).

Vitamine A wordt niet toegevoegd aan andere babyvoeding.

Vitamine D

Vitamine D wordt niet toegevoegd aan babyvoeding.

Bijlage V

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Deze bijlage behoort bij artikel 6, onder c.

Referentiewaarden voor de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen voor zuigelingen en peuters

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Voedingsstof

Referentie-waarde voor etikettering

Vitamine A

(mg) 400

Vitamine D

(µg) 10

Vitamine C

(mg) 25

Thiamine, vitamine B1

(mg) 0,5

Riboflavine, vitamine B2

(mg) 0,8

Niacine-equivalent, vitamine B3

(mg) 9

Vitamine B6

(mg) 0,7

Foliumzuur, vitamine M

(µg) 100

Vitamine B12

(µg) 0,7

Calcium

(mg) 400

IJzer

(mg) 6

Zink

(mg) 4

Jodium

(µg) 70

Selenium

(µg) 10

Koper

(mg) 0,4

Bijlage VI

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Deze bijlage behoort bij artikel 2, onder b.

Maximale gehaltes aan vitamines, mineralen en spoorelementen, indien toegevoegd, in bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters

De eisen ten aanzien van eet- en drinkwaren hebben betrekking op de gebruiksklare waar die als zodanig wordt verkocht of volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant is aangemaakt, met uitzondering van de eisen ten aanzien van kalium en calcium, die betrekking hebben op de waar zoals die verkocht wordt.

Voedingsstof

Maximaal per 100 kcal

Vitamine A (µg RE)

1801

Vitamine E (mg a-TE)

3

Vitamine C (mg)

12,5/252 /1253

Thiamine (mg)

0,25/0,5 4

Riboflavine (mg)

0,4

Niacine (mg NE)

4,5

Vitamine B6 (mg)

0,35

Foliumzuur (µg)

50

Vitamine B12 (µg)

0,35

Pantotheenzuur (mg)

1,5

Biotine (µg)

10

Kalium (mg)

160

Calcium (mg)

80/1805 /1006

Magnesium (mg)

40

IJzer (mg)

3

Zink (mg)

2

Koper (µg)

40

Jood (µg)

35

Mangaan (mg)

0,6.

1Overeenkomstig de bepalingen van de bijlagen II en IV.

2Deze grenswaarde geldt voor met ijzer verrijkte producten.

3Deze grenswaarde geldt voor gerechten op basis van vruchten, vruchtensappen, nectars en groentesappen.

4Deze grenswaarde geldt voor bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen.

5Deze grenswaarde geldt voor voor de in artikel 1, eerste lid, onder c, 1° en 2°, bedoelde waren.

6Deze grenswaarde geldt voor de in artikel 1, eerste lid, onder c, 4°, bedoelde waren.

Bijlage VII

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Deze bijlage behoort bij artikel 3a, onder a.

De in artikel 3a, onder a, bedoelde bestrijdingsmiddelen en omschrijving van de desbetreffende residuen zijn:

Scheikundige naam van de stof (omschrijving van de residuen)

disulfoton (som van disulfoton, disulfotonsulfoxide en disulfotonsulfon, uitgedrukt als disulfoton)

fensulfothion (som van fensulfothion, het zuurstofanalogon daarvan en de sulfonen van deze stoffen, uitgedrukt als fensulfothion)

fentin, uitgedrukt als trifenyltin-kation

haloxyfop (som van haloxyfop en de zouten en esters daarvan, met inbegrip van conjugaten, uitgedrukt als haloxyfop)

heptachloor en trans-heptachloorepoxide, uitgedrukt als heptachloor

hexachloorbenzeen

nitrofeen

omethoaat

terbufos (som van terbufos, het sulfoxide en het sulfon ervan, uitgedrukt als terbufos)

aldrin en dieldrin, uitgedrukt als dieldrin

endrin

Bijlage VIII

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Deze bijlage behoort bij artikel 3a, onder b.

De in artikel 3a, onder b, bedoelde bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan residuen zijn:

Scheikundige naam van de stof

Maximumgehalte aan residuen (mg/kg)

cadusafos

0,006

demeton-S-methyl/demeton-S-methylsulfon/oxidemeton-methyl (afzonderlijk of in combinatie, uitgedrukt als demeton-S-methyl

0,006

ethoprofos

0,008

fipronil (som van fipronil en fipronil-desulfinyl, uitgedrukt als fipronyl)

0,004

propineb/propyleenthioureum (som van propineb en propy-

leenthioureum)

0,006

 1. RE=all-transretinol-equivalent. ^ [1]
 2. In de vorm van cholecalciferol, waarvan 10 µg = 400 i.e. vitamine D. ^ [2]
Naar boven