Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten

[Regeling vervallen per 11-07-2013.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 24-08-2011 t/m 10-07-2013

Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op de negentiende richtlijn 96/41/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 25 juni 1996 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III, VI en VII van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten (PbEG L 198), alsmede op artikel 3, tweede lid, onder b, c en d van het Warenwetbesluit kosmetische produkten;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-07-2013]

  • 1 Cosmetische producten worden vervaardigd volgens goede productiepraktijken.

  • 2 Een cosmetisch product, vervaardigd in overeenstemming met de norm NEN-EN-ISO 22716, wordt vermoed te zijn vervaardigd overeenkomstig het eerste lid.

  • 3 Het eerste lid is niet van toepassing op cosmetische producten die rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een tot een douane-unie strekkend Verdrag, dan wel rechtmatig zijn vervaardigd in een staat die partij is bij een tot een vrijhandelszone strekkend Verdrag dat Nederland bindt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-07-2013]

Cosmetische producten bevatten geen stoffen vermeld in bijlage II van richtlijn 76/768/EEG.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-07-2013]

Cosmetische producten bevatten de in bijlage III van richtlijn 76/768/EEG genoemde stoffen in de in die bijlage bepaalde gehalten en met inachtneming van de in die bijlage gestelde voorwaarden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 11-07-2013]

Cosmetische producten bevatten de in bijlage IV van richtlijn 76/768/EEG genoemde kleurstoffen uitsluitend in de in die bijlage bepaalde gehalten en met inachtneming van de in die bijlage gestelde voorwaarden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 11-07-2013]

Cosmetische producten bevatten de in bijlage VI van richtlijn 76/768/EEG genoemde conserveermiddelen uitsluitend in de in die bijlage bepaalde gehalten en met inachtneming van de in die bijlage gestelde voorwaarden.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 11-07-2013]

Cosmetische producten bevatten de in bijlage VII van richtlijn 76/768/EEG genoemde UV-filters uitsluitend in de in die bijlage bepaalde gehalten en met inachtneming van de in die bijlage gestelde voorwaarden.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 11-07-2013]

Een methode als opgenomen in de bijlage van verordening (EG) nr. 440/2008 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 mei 2008 (PbEU L 142) houdende vaststelling van testmethoden uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) en in bijlage IX, kolom B, van richtlijn 76/768/EEG wordt aangemerkt als een alternatieve methode als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van het Warenwetbesluit cosmetische producten.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 11-07-2013]

Een wijziging van:

  • a. bijlage II, III, IV, VI, VII of IX van richtlijn 76/768/EEG; of

  • b. bijlage V van richtlijn 67/548/EEG;

gaat voor de toepassing van de artikelen 2 tot en met 7 van deze regeling gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering moet zijn gegeven, met inachtneming van het in de betrokken wijzigingsrichtlijn vermelde overgangsrecht, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant bekend is gemaakt, een ander tijdstip of andere tijdstippen worden vastgesteld.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 11-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de zesde kalendermaand na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat cosmetische producten die voor de datum van inwerkingtreding voor het eerst in de handel zijn gebracht en voldoen aan de Stoffenregeling cosmetica zoals die luidde onmiddellijk voor de inwerkingtreding van deze regeling, nog tot zes maanden na de inwerkingtreding van de regeling mogen worden verhandeld.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 11-07-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Naar boven