Uitvoeringsregeling E.E.T

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 22-01-1997 t/m 31-12-2003

Uitvoeringsregeling E.E.T.

De Minister van Economische Zaken,

handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op de artikelen 1, 2, eerste lid, 3, eerste lid, 6, 7, tweede lid, 8, derde lid, 14, derde lid, 19, tweede lid, en 24, tweede lid, van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Als doelstellingen in het kader van het streven naar ecologische duurzaamheid, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie, worden vastgesteld:

 • 1. substantiële vermindering van de milieubelasting door proceswater, inclusief koelwater, in de Nederlandse industrie;

 • 2. substantiële vermindering van het afvalprobleem van de Nederlandse industrie;

 • 3. volledige integratie van het milieu in het productontwikkelingsproces;

 • 4. substantiële beperking van emissies en energieverbruik in de sector verkeer en vervoer;

 • 5. substantieel gebruik van hernieuwbare grondstoffen;

 • 6. substantieel gebruik van duurzame energiebronnen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

De minimale omvang van de eigen

bijdrage van een deelnemer in een samenwerkingsverband aan diens aandeel in de projectkosten wordt vastgesteld op 25 procent.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Het maximale subsidiebedrag per E.E.T.-project wordt vastgesteld op f 10.000.000,00.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Als perioden na afloop waarvan de aanvragen op grond van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie, die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, worden vastgesteld de perioden:

 • a. 22 april 1997 tot en met 30 juni 1997;

 • b. 17 december 1997 tot en met 30 maart 1998.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie op aanvragen, die op grond van de Subsidieregeling economie, ecologie en technologie moeten worden afgewezen wegens overschrijding van het subsidieplafond, wordt vastgesteld op f 30.000.000,00.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Als economische en technologische doelstellingen, bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie, worden vastgesteld:

  • a. het realiseren van een duurzame economische groei;

  • b. het bijdragen aan het vergroten van de technische innovativiteit van het bedrijfsleven en van de kennisinfrastructuur in Nederland;

  • c. het structureel verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en de kennisinfrastructuur.

 • 2 Voor de rangschikking door de Adviescommissie E.E.T. wegen even zwaar

  • a. het bijdragen aan de in artikel 1 genoemde doelstellingen,

  • b. de in het eerste lid, onder a, genoemde doelstelling en

  • c. de in het eerste lid, onder b en c, genoemde doelstellingen tezamen.

 • 3 Voor aanvragen die het vervolg betreffen van een E.E.T.-project waarvoor reeds op grond van de Subsidie-regeling economie, ecologie en technologie of het Besluit subsidies economie, ecologie en technologie subsidie is verleend, kan de Adviescommissie E.E.T. een extra waardering toekennen van ten hoogste een derde van de voor het bijdragen aan de in het tweede lid bedoelde doelstellingen maximaal te verkrijgen waardering.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling E.E.T.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling gedaan worden in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 14 januari 1997

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Terug naar begin van de pagina