Oekraïense uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Oekraïne

Geraadpleegd op 14-04-2024.
Geldend van 15-01-1997 t/m heden

Regeling inzake vermindering en vrijstelling van Oekraïense belasting op dividenden, interest, en royalty's, genoten door inwoners van Nederland

De Staatssecretaris van Financiën

Besluit:

Door plaatsing in de Staatscourant het navolgende ter kennis van belanghebbende inwoners van Nederland te brengen:

Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland

Aan het op 24 oktober 1995 tussen Nederland en Oekraïne gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en het Protocol bij dat Verdrag (Trb. 1995, 285), kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van het Verdrag en onderdelen van het Protocol:

 • a. vermindering tot 15 percent van de Oekraïense belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Oekraïne is aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 10, tweede lid, onderdeel b);

 • b. vermindering tot 5 percent van de Oekraïense belasting op dividenden betaald door een lichaam dat inwoner van Oekraïne is aan een lichaam (niet zijnde een maatschap of een venootschap onder firma) dat inwoner van Nederland is, indien dat lichaam de uiteindelijk gerechtigde daarvan is en het onmiddellijk ten minste 20 percent bezit van het kapitaal van het Oekraïense lichaam dat de dividenden betaalt (artikel 10, tweede lid, onderdeel a);

 • c. algehele vrijstelling van de Oekraïense belasting op dividenden betaald door een lichaam dat inwoner van Oekraïne is aan lichaam (niet zijnde een maatschap of een vennootschap onder firma) dat inwoner van Nederland is, indien dat lichaam de uiteindelijk gerechtigde daarvan is en:

  • i) het onmiddellijk ten minste 50 percent bezit van het kapitaal van het Oekraïense lichaam dat de dividenden betaalt en mits een investering is gedaan van ten minste 300.000 Amerikaanse dollars of de tegenwaarde daarvan in Nederlandse of Oekraïense valuta in het kapitaal van het Oekraïense lichaam dat de dividenden betaalt, of

  • ii) waarvan de investering in het kapitaal van het Oekraïense lichaam dat de dividenden betaalt wordt gegarandeerd of verzekerd door de Regering of de centrale bank van Nederland of door enig agentschap dat of enige instantie (waaronder begrepen een financiële instelling) die eigendom is van of wordt beheerst door de Regering van Nederland (artikel 10, derde lid).

  Voor de vaststelling of aan de voorwaarde van een minimale investering van 300.000 Amerikaanse dollars of de tegenwaarde daarvan in Nederlandse of Oekraïense valuta is voldaan, wordt een investering in aanmerking genomen naar de waarde op het tijdstip waarop deze investering wordt gepleegd (onderdeel VI van het Protocol);

 • d. algehele vrijstelling van de Oekraïense belasting op uit Oekraïne afkomstige interest, indien deze wordt betaald ter zake van een obligatie, schuldbewijs of andere soort-gelijke verplichting van de Regering of de centrale bank van Oekraïne of een staatkundig onderdeel of plaatselijk publiekrechtelijk lichaam van Oekraïne (artikel 11, derde lid, onderdeel a);

 • e. algehele vrijstelling van de Oekraïense belasting op uit Oekraïne afkomstige interest, indien deze wordt betaald ter zake van een obligatie, schuldbewijs of andere soort-gelijke verplichting aan de Regering of de centrale bank van Nederland, een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtlijk lichaam van Nederland (artikel 11, derde lid, onderdeel b);

 • f. algehele vrijstelling van de Oekraïense belasting op uit Oekraïne afkomstige interest, indien deze wordt betaald ter zake van leningen, gegarandeerd of verzekerd door de Regering of de centrale bank van Nederland of door enig agentschap dat of enige instantie (waaronder begrepen een financiële instelling) die eigendom is van of wordt beheerst door de Regering van Nederland (artikel 11, derde lid, onderdeel c);

 • g. vermindering tot 2 percent van de Oekraïense belasting op uit Oekraïne afkomstige interest, genoten door een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daar-van is, en de interest wordt betaald:

  • i) op leningen van welke soort dan ook, verstrekt door een bank of enige andere financiële instelling van Nederland, waaronder begrepen investeringsbanken en spaarbanken en verzekeringsmaatschappijen; of

  • ii) door de koper van machines en uitrusting aan de verkoper van de machines en uitrusting in verband met een verkoop op krediet (artikel 11, tweede lid, onderdeel a);

 • h. vermindering tot 10 percent van de Oekraïense belasting op de niet onder de onderdelen d, e, f en g vallende interest, afkomstig uit Oekraïne en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 11, tweede lid, onderdeel b);

 • i. algehele vrijstelling van de Oekraïense belasting op vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van wetenschap, een octrooi, een fabrieks- of handelsmerk, een tekening of model, een plan, een geheim recept of een geheime werkwijze, of voor inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap (artikel 12, derde lid, juncto artikel 12, vijfde lid, onderdeel b);

 • j. vermindering tot 10 percent van de Oekraïense belasting op vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde of kunst (waaronder begrepen bioscoopfilms en films of geluidsbanden voor radio of televisieuitzendingen), afkomstig uit Oekraïne en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, tweede lid, juncto artikel 12, vijfde lid, onderdeel a);

Vergoedingen voor technische diensten, waaronder begrepen studies of toezichthoudende werkzaamheden van wetenschappelijke, geologische of technische aard, of voor diensten van raadgevende of toezichthoudende aard worden aangemerkt als vergoedingen waarop de bepalingen van artikel 7 of artikel 14 van het Verdrag van toepassing zijn (onderdeel IV van het Protocol).

De in de onderdelen a, b, g, h en j van dit artikel vermelde verminderingen worden berekend over het bruto bedrag van de dividenden, interest en royalty’s.

De in onderdelen a, b, g, h en j van dit artikel vermelde verminderingen zijn niet van toepassing indien de genieter van de dividenden, de interest of de royalty’s in Oekraïne een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting of in Oekraïne zelfstandige arbeid verricht vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de vordering uit hoofde waarvan de interest wordt betaald of het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty’s worden betaald, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort (artikel 10, zevende lid, respectievelijk artikel 11, zesde lid, en artikel 12, zesde lid).

Artikel 2. Oekraïense regeling

Ter uitvoering van artikel 1 is van Oekraïense zijde de volgende regeling getroffen:

 • 1

  Oekraïense belasting

  Volgens de huidige Oekraïense wetgeving zijn dividenden, interest en royalty’s betaald aan niet-inwoners van Oekraïne die aldaar geen bedrijf uitoefenen met behulp van een vaste inrichting onderworpen aan een bronbelasting van 15 percent.

 • 2

  Wijze waarop de vermindering of vrijstelling met betrekking tot dividenden, interest en royalties wordt verleend

  Als algemene regel geldt dat de in artikel 1 vermelde verminderingen en vrijstellingen in de Oekraïne bij de bron worden verleend. Tot het verkrijgen van de vermindering of vrijstelling aan de bron dient de belanghebbende inwoner van Nederland gebruik te maken van het formulier ’Request for exemption from tax on profits of non-resident who does not carry on business in Ukraine through a permanent establishment’. Dit formulier, luidende in de Engelse taal, moet door de belanghebbende inwoner van Nederland in drievoud worden ingevuld en ondertekend. Vervolgens moet hij de drie ingevulde en ondertekende exemplaren van het formulier zenden aan de inspecteur van de eenheid van de belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is.

  De inspecteur voorziet de drie exemplaren van het formulier van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging, behoudt een exemplaar van het formulier ten behoeve van de legger van de aanvrager en zendt de overige twee exemplaren aan hem terug. Nadat de belanghebbende inwoner van Nederland de twee gecertificeerde exemplaren van het formulier heeft terugontvangen, zendt hij die exemplaren naar de Oekraïense belastinginspectie binnen wier ambtsgebied de dividenden, interest en royalty’s worden uitbetaald. Vorenbedoelde Oekraïense belastinginspectie onderzoekt of het ingediende formulier in overeenstemming is met de bepalingen van het Nederlands-Oekraïense belastingverdrag en voorziet de beide exemplaren van het formulier van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging. Vervolgens zendt zij de beide exemplaren van het formulier aan de verzoeker terug. Na terugontvangst zendt de verzoeker een exemplaar van het formulier aan de Oekraïense schuldenaar van de dividenden, interest en royalty’s, die vervolgens die inkomsten mag uitbetalen zonder inhouding van Oekraïense belasting of onder inhouding van Oekraïense belasting naar ten hoogste het in het Nederlands-Oekraïense belastingverdrag neergelegde percentage.

  Alle in het formulier vermelde bedragen moeten luiden in dezelfde valuta als waarin de betalingen worden gedaan.

  Indien het formulier door een gemachtigde wordt ingevuld en ondertekend, moet een machtiging worden bijgevoegd.

 • 3

  Verzoek om teruggaaf van de te veel ingehouden belasting

  Indien bij de uitbetaling van de Oekraïense dividenden, interest en royalty’s de Oekraïense belasting ten volle is ingehouden, dan kan teruggaaf van de op grond van het Verdrag te veel ingehouden belasting worden verzocht door middel van het formulier ’Request for refund of tax on profits from Ukraine source and paid to non-resident who does not carry on business in Ukraine through a permanent establishment’. Dit formulier, luidende in de Engelse taal, moet door de belanghebbende inwoner van Nederland in drievoud worden ingevuld en ondertekend. Vervolgens moet hij de drie ingevulde en ondertekende exemplaren van het formulier zenden aan de inspecteur van de eenheid van de belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is.

  De inspecteur voorziet de drie exemplaren van het formulier van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging, behoudt een exemplaar van het formulier ten behoeve van de legger van de aanvrager en zendt de overige twee exemplaren aan hem terug. Nadat de belanghebbende inwoner van Nederland de twee gecertificeerde exemplaren van het formulier heeft terugontvangen, zendt hij die exemplaren naar de Oekraïense belastinginspectie binnen wier ambtsgebied de dividenden, interest en royalty’s werden uitbetaald. Vorenbedoelde Oekraïense belastinginspectie onderzoekt of het ingediende formulier in overeenstemming is met de bepalingen van het Nederlands-Oekraïense belastingverdrag en voorziet de beide exemplaren van het formulier van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging. Vervolgens verleent zij de gevraagde teruggaaf en zendt zij een exemplaar van het formulier aan de verzoeker terug.

  Alle in het formulier vermelde bedragen moeten luiden in dezelfde valuta als waarin de betalingen werden gedaan.

  Indien het formulier door een gemachtigde wordt ingevuld en ondertekend, moet een machtiging worden bijgevoegd.

 • 4

  Termijn van indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting

  In de gevallen waarin teruggaaf wordt verzocht van de op de dividenden, interest en royalty’s te veel ingehouden Oekraïense belasting, moet het formulier ’Request for refund of tax on profits from Ukraine source and paid to non-resident who does not carry on business in Ukraine through a permanent establishment’ worden ingediend binnen een tijdvak van drie jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven (onderdeel VIII van het Protocol).

 • 5 Exemplaren van de Oekraïense formulieren ’Request for exemption from tax on profits of non-resident who does not carry on business in Ukraine through a permanent establishment’ en ’Request for refund of tax on profits from Ukraine source and paid to non-resident who does not carry on business in Ukraine through a permanent establishment’ zijn op aanvraag verkrijgbaar, in Nederland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn, en in de Oekraïne bij Ministry of Finance of Ukraine, Main State Tax Inspectorate of Ukraine, Lvovsky square 8, 254055 Kiev-55.

Artikel 3. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Oekraïense uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Oekraïne.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

 • 3 Zij vindt toepassing met betrekking tot dividenden, interest en royalty’s die zijn betaald of worden betaald in een belastingjaar of belastingtijdvak dat aanvangt op of na 1 januari 1997.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A. Vermeend

Naar boven