Aanvullende regeling materiële bekostiging basisscholen voor het schooljaar 1997-1998

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 19-07-1997 t/m 30-12-2004

Aanvullende regeling materiële bekostiging basisscholen voor het schooljaar 1997-1998

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 95, van de Wet op het basisonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Aangewezen scholen

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling geldt:

  • a. voor basisscholen die op grond van bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 96a, derde lid, van de Wet op het basisonderwijs meer formatie toegekend hebben gekregen voor de periode van 1 augustus 1997 tot 1 januari 1998 dan de formatie krachtens het Formatiebesluit WBO 1992 en

  • b. voor basisscholen die op grond van artikel 15 van het Formatiebesluit WBO 1992 oetc-formatie toegekend hebben gekregen voor (een gedeelte van) het schooljaar 1997-1998.

Artikel 2. Hogerstelling vergoedingsbedrag materiële instandhouding

[Vervallen per 31-12-2004]

In aanvulling op het vergoedingsbedrag betreffende de in artikel 92, van de WBO bedoelde voorzieningen komen de in artikel 1 onder a. genoemde scholen op jaarbasis in aanmerking voor een aanvullend bedrag van f 3.014,85 per op grond van artikel 96a,derde lid van de Wet op het basisonderwijs toegekende fte. Het aanvullende bedrag wordt vastgesteld naar evenredigheid van de periode waarover de aanvullende formatie is toegekend en naar rato van dit bovengenoemde aantal fte's.

Artikel 3. Vergoeding materiële instandhouding oetc

[Vervallen per 31-12-2004]

De in artikel 1 onder b genoemde scholen ontvangen een aanvullend bedrag van f 42,18 per oetc-leerling. Dit bedrag is opgebouwd uit een bedrag voor groepsafhankelijke programma's van eisen (f 29,86) alsmede voor onderhoud, vervanging en vernieuwing van het onderwijsleerpakket (f 12,32) ten behoeve van het onderwijs in eigen taal en cultuur (oetc).

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: “Aanvullende regeling materiële bekostiging basisscholen voor het schooljaar 1997-1998”.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina