Regeling uitvoering heffingen en verrekening Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Regeling uitvoering heffingen en verrekening Meststoffenwet

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 13aa, eerste en derde lid, 13ab, eerste lid, vierde en zesde lid, 13ac, zesde lid, en 13al, onderdeel h, van de Meststoffenwet, de artikelen 3, 6, eerste en derde lid, 8, eerste lid, 19, tweede lid, en 62 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 5, 26 en 31 van de Invorderingswet 1990;

Besluit:

Titel 1. Bevoegdheden

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder Dienst Regelingen: Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De bevoegdheden van de hierna vermelde functionarissen, genoemd in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990, gelden met betrekking tot de heffingen, bedoeld in artikel 1, voor de daarachter genoemde functionarissen:

  a. het bestuur van ‘s-Rijks belastingen en de directeur:

  de directeur Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  b. de inspecteur:

  de inspecteur van de Dienst Regelingen;

  c. de ontvanger:

  de ontvanger van de Dienst Regelingen;

  d. de ambtenaren van de rijksbelastingdienst:

  de ambtenaren van de Dienst Regelingen en de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 • 3 Als inspecteur van de Dienst Regelingen en als ontvanger van de Dienst Regelingen wordt aangewezen de Directeur Dienst Regelingen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De standplaats van de inspecteur van de Dienst Regelingen is Assen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De verplichtingen die ingevolge de artikelen 47, 47b, 48, 49, 50, 53 en 55 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen bestaan jegens de inspecteur van de Dienst Regelingen, gelden mede jegens de door de inspecteur van de Dienst Regelingen aangewezen ambtenaren van de Dienst Regelingen en jegens de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Titel 2. Aangifte

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het uitnodigen tot het doen van aangifte wordt gedaan door:

  • a. het uitreiken of toezenden van een aangiftebiljet;

  • b. het uitreiken of toezenden van een aangiftediskette.

 • 2 Het eerste lid, onderdeel b, vindt slechts toepassing ten aanzien van de heffingplichtige aan wie een vergunning als bedoeld in artikel 8, vierde lid, is verleend.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De heffingplichtige die niet reeds is uitgenodigd tot het doen van aangifte verzoekt vóór het tijdstip waarop de heffing moet worden voldaan de inspecteur van de Dienst Regelingen om uitnodiging tot het doen van aangifte. Deze verplichting geldt ook indien de belastbare hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof nihil of minder dan nihil is.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Aangifte wordt gedaan door:

  • a. het inleveren of toezenden van het uitgereikte of toegezonden aangiftebiljet, dat is ingevuld en ondertekend op de daarbij aangegeven wijze, met de daarbij gevraagde bescheiden;

  • b. het overeenkomstig de voorwaarden, bedoeld in het vierde lid, toezenden of inleveren van de uitgereikte aangiftediskette of het overeenkomstig die voorwaarden op elektronische wijze toezenden van de in de aangiftediskette gevraagde gegevens.

 • 2 Indien het eerste lid, onderdeel b, toepassing vindt, worden de gevraagde bescheiden afzonderlijk ingeleverd of toegezonden.

 • 3 Het doen van aangifte op de wijze bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, is slechts toegestaan met een daaraan voorafgaande vergunning van de inspecteur van de Dienst Regelingen.

 • 4 De in het derde lid bedoelde vergunning wordt op verzoek verleend, onder door de inspecteur nader te stellen voorwaarden, bij voor bezwaar vatbare beschikking. De vergunning kan bij voor bezwaar vatbare beschikking worden ingetrokken indien de voorwaarden niet worden nageleefd.

 • 5 Degenen die betrokken zijn bij de aangifte, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, dragen zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Van de verplichting de in de uitnodiging tot het doen van aangifte van de heffing, bedoeld in titel 2 van hoofdstuk IV van de Meststoffenwet, gevraagde gegevens en bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan in te leveren of toe te zenden is vrijgesteld de heffingplichtige die vóór het tijdstip waarop de heffing moet worden betaald de inspecteur van de Dienst Regelingen heeft verzocht om uitnodiging tot het doen van aangifte van de heffing, bedoeld in titel 1 van hoofdstuk IV van de Meststoffenwet.

Artikel 9a

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Van de verplichting tot het doen van aangifte van de heffing, bedoeld in de artikelen 21 en 28 van de Meststoffenwet in samenhang met artikel 41 van de Meststoffenwet en artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, is vrijgesteld de heffingplichtige die met betrekking tot het desbetreffende tijdvak voldoet aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a. de belastbare hoeveelheid fosfaat en de belastbare hoeveelheid stikstof zijn nihil of minder dan nihil, en

  • b. de stikstofproductie op het bedrijf is ten hoogste 170 kilogram per hectare van de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond.

 • 2 De stikstofproductie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde aantal in het desbetreffende kalenderjaar gehouden, uitgeschaarde of tijdelijk elders ter weiding ondergebrachte dieren van de onderscheiden diercategorieën en op basis van de forfaitaire productienormen, uitgedrukt in kilogrammen stikstof per dier per jaar, die zijn opgenomen in bijlage F bij de Meststoffenwet.

Titel 3. Tijdvak, voorlopige betaling en invorderingsrente

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het tijdvak waarover heffing moet worden betaald is het kalenderjaar.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 In bijzondere gevallen kan de inspecteur van de Dienst Regelingen het kalenderjaar onderverdelen in twee of meer tijdvakken, met dien verstande dat afwijkende tijdvakken altijd binnen hetzelfde kalenderjaar aanvangen en eindigen.

 • 2 Ten aanzien van de persoon of rechtspersoon die, of het samenwerkingverband van personen of rechtspersonen dat op enig tijdstip, anders dan tijdelijk, ophoudt heffingplichtige te zijn, geldt als tijdvak het op dat tijdstip verstreken gedeelte van het kalenderjaar.

 • 3 Ten aanzien van de persoon of rechtspersoon die, of het samenwerkingverband van personen of rechtspersonen dat eerst op enig tijdstip in de loop van het kalenderjaar heffingplichtige wordt, geldt als tijdvak het na dat tijdstip resterende gedeelte van het kalenderjaar.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Ingeval een ander tijdvak dan een kalenderjaar geldt, worden de bepalingen van hoofdstuk IV van de Meststoffenwet die betrekking hebben op een kalenderjaar, naar tijdsevenredigheid toegepast.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De inspecteur van de Dienst Regelingen kan één of meer voorlopige betalingen vorderen, met dien verstande dat niet meer dan één voorlopige betaling per kwartaal kan worden gevorderd.

 • 2 De inspecteur van de Dienst Regelingen stuurt de heffingplichtige een kennisgeving tot voorlopige betaling.

 • 3 Een voorlopige betaling bedraagt niet meer dan de naar verwachting over het op de dagtekening van de kennisgeving verstreken deel van het tijdvak verschuldigde heffing.

 • 4 De heffingplichtige voldoet het in de kennisgeving tot voorlopige betaling vermelde bedrag binnen een maand na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De berekening van het bedrag van de invorderingsrente, bedoeld in artikel 28 van de Invorderingswet 1990, geschiedt overeenkomstig hoofdstuk III van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Titel 4. Verrekening

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 14a

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Verrekening met de belastbare hoeveelheden van de voorgaande zes jaren als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de Meststoffenwet en verrekening met de belastbare hoeveelheden van de volgende kalenderjaren als bedoeld in het tweede lid van dat artikel geschieden uitsluitend indien de bij de verrekening betrokken kalenderjaren deel uitmaken van dezelfde, aaneengesloten reeks van jaren waarover steeds aangifte van de verschuldigde verfijnde mineralenheffingen, bedoeld in artikel 22 van die wet, is gedaan, en waarvoor steeds aan de in het laatstgenoemde artikel bedoelde regels is voldaan.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De beschikking, bedoeld in artikel 43, vijfde lid, van de Meststoffenwet wordt niet afgegeven zolang:

 • a. tegen de heffing, die op aangifte is voldaan, bezwaar kan worden ingesteld, dan wel op het bezwaar nog niet is beslist;

 • b. de over het desbetreffende tijdvak of een eerder tijdvak verschuldigde heffing nog niet is voldaan en daarvoor evenmin door de inspecteur van de Dienst Regelingen uitstel van betaling is verleend.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De inspecteur van de Dienst Regelingen verleent aan de heffingplichtige uitstel van betaling van de over het tijdvak verschuldigde verfijnde mineralenheffingen, indien met betrekking tot voorgaande kalenderjaren een vaststelling heeft plaatsgevonden van een belastbare hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof van minder dan nihil waarmee overeenkomstig artikel 43 van de Meststoffenwet kan worden verrekend.

 • 2 Uitstel wordt slechts verleend tot het beloop van het bedrag waarmee de over het tijdvak verschuldigde verfijnde mineralenheffingen door toepassing van verrekening zullen worden verminderd, na aftrek van de verschuldigde bestemmingsheffing.

 • 3 Uitstel wordt niet verleend indien:

  • a. tegen de vaststelling, bedoeld in het eerste lid, bezwaar of beroep kan worden ingesteld, dan wel op het bezwaar of beroep nog niet is beslist;

  • b. de aangifte waarvan uitstel wordt verzocht niet tijdig is gedaan;

  • c. over een eerder tijdvak verschuldigde heffing nog niet is voldaan.

 • 4 In zoverre in afwijking van de voorgaande leden kan de inspecteur van de Dienst Regelingen op verzoek van de heffingplichtige voor het jaar 1999 uitstel van betaling verlenen op grond van een voorlopige vaststelling van de belastbare hoeveelheid met betrekking tot het jaar 1998, ook indien tegen deze voorlopige vaststelling nog bezwaar en beroep mogelijk is.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Houdt een persoon, rechtspersoon of samenwerkingsverband van personen of rechtspersonen op enig tijdstip, anders dan tijdelijk, op heffingplichtige te zijn, dan kan met diens schriftelijke toestemming de belastbare hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof die na verrekening over de aan dat tijdstip voorafgegane tijdvakken resteert worden gebruikt door de heffingplichtige die het bedrijf als zodanig voortzet.

Artikel 17a

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Ingeval bedrijven, anders dan tijdelijk, worden samengevoegd, wordt een belastbare hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof, van minder dan nihil van elk van de oorspronkelijke bedrijven gebruikt ten behoeve van verrekening met de belastbare hoeveelheden van de andere bij de samenvoeging betrokken bedrijven of met de belastbare hoeveelheden van het door samenvoeging ontstane bedrijf.

 • 2 Een belastbare hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof, van minder dan nihil van het door samenvoeging ontstane bedrijf wordt gebruikt ten behoeve van verrekening met de belastbare hoeveelheden van de oorspronkelijke bedrijven.

 • 3 De voorwaarden en beperkingen gesteld bij artikel 43 van de Meststoffenwet en de onderhavige titel zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 4 Voor de toepassing van het eerste lid worden de aangiften van de heffingen ten aanzien van de oorspronkelijke bedrijven over het tijdvak voorafgaand aan de samenvoeging aangemerkt als een verzoek als bedoeld in artikel 43, vijfde lid, van de Meststoffenwet.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Voor verrekening komt niet in aanmerking een in een tijdvak vastgestelde belastbare hoeveelheid fosfaat van minder dan nihil, indien de veebezetting op het bedrijf van de heffingplichtige in dat tijdvak kleiner of gelijk is aan 2,5 grootvee-eenheden per hectare van de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond.

Titel 4a. Herziening van de belastbare hoeveelheid met betrekking tot de jaren 1998 tot en met 2002

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 18a

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 2 De in het eerste lid bedoelde herziene belastbare hoeveelheid wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde aantal in het desbetreffende kalenderjaar op het bedrijf gehouden varkens van de onderscheiden diercategorieën, genoemd in bijlage A van de Meststoffenwet, en de correctiefactoren, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, onderscheidenlijk stikstof, als opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Titel 5. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De Uitvoeringsregeling overschotheffing wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de heffing en invordering van de overschotheffing, bedoeld in artikel 13 van de Meststoffenwet, zoals dit artikel luidde voor inwerkingtreding van artikel I van de wet van 2 mei 1997, houdende wijziging van de Meststoffenwet (Stb. 360).

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitvoering heffingen en verrekening Meststoffenwet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 december 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Bijlage behorende bij artikel 18a, tweede lid van de Regeling uitvoering heffingen en verrekening Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dier-

categorie

Correctie-

factor

fosfaat

Correctie-

factor

stikstof

400

0,334

0,536

401

0,744

1,284

402

0,146

0,84

403

0,125

0,555

404

0,144

0,812

405

0,158

0,891

406

0,236

0,207

407

0,219

0,406

410

0

0

411

0,452

0,644

Naar boven