Besluit afwijking voor 1997 van Besluit vaststelling rekenpremie wachtgeldfondsen

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
[Regeling materieel uitgewerkt per 21-03-2012.]
Geraadpleegd op 03-03-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m 31-12-2012

Besluit van 28 december 1996, houdende afwijking voor het jaar 1997 van het Besluit vaststelling rekenpremie wachtgeldfondsen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 1996, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/AVF/96/4937, mede namens onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 9, vierde lid, en 29, achtste lid, van de Algemene Ouderdomswet, artikel 2, tweede lid, van de Algemene nabestaandenwet, artikel 41a, tweede lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, artikel 55, derde lid, van de Algemene bijstandswet, artikel 10, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers , artikel 10, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 6, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, artikel 85, derde lid, van de Werkloosheidswet, artikel 19a, tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, artikel 36, derde lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, artikel 32, derde lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, artikel 43, derde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet en artikel 26, derde lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945;

De Raad van State gehoord (advies van 20 december 1996, No. W12.96.0593);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 december 1996, nr. SV/AVF/96/5271, mede namens Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. WW: Werkloosheidswet;

  • b. rekenpremie wachtgeldfondsen: de vervangende premie, bedoeld in artikel 85, derde lid, van de WW.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

In afwijking van artikel 2, eerste lid, en artikel 3 van het Besluit vaststelling rekenpremie wachtgeldfondsen wordt de rekenpremie wachtgeldfondsen voor het jaar 1997 vastgesteld op het gewogen gemiddelde van de wachtgeldpremies, zoals deze, mede in verband met de met ingang van 1 januari 1997 in het Besluit premievaststelling en reservevorming wachtgeldfondsen aangebrachte wijzigingen, voor het jaar 1997 voor alle bedrijfstakken worden vastgesteld.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1997. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1996, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 1997.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 december 1996

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de dertigste december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven