Regeling vaststelling aanvraagperiode specifieke premierechten ooien 1997

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m 23-01-2004

Regeling vaststelling aanvraag-periode specifieke premierechten ooien 1997

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3.5a van de Regeling dierlijke EG-premies;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Als periode voor het indienen van een aanvraag voor specifieke premierechten als bedoeld in artikel 3.5a van de Regeling dierlijke EG-premies, wordt vastgesteld de periode die loopt van 15 januari 1997 tot en met 10 maart 1997.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling aanvraagperiode specifieke premierechten ooien 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 december 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven