Aanwijzing coördinerende instantie

Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m heden

Aanwijzing coördinerende instantie

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Overwegende dat artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van verordening (EEG) nr. 729/70 (Pb EG L 94), laatstelijk gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1287/95 (Pb EG L 125), de Lid-Staten verplicht indien meer dan één betaalorgaan wordt erkend, een coördinerende instantie aan te wijzen die enerzijds belast is met het centraliseren van de ter beschikking van de Commissie te stellen gegevens en het aan de Commissie verstrekken van deze gegevens en anderzijds een geharmoniseerde toepassing van de communautaire voorschriften bevordert;

Overwegende dat, gelet op het feit dat in Nederland meer dan één betaalorgaan is erkend, ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van verordening (EEG) nr. 729/70 (Pb EG L 94) een coördinerende instantie moet worden aangewezen;

Besluit:

Artikel 1

Als coördinerende instantie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van verordening (EEG) nr. 729/70 wordt aangewezen: het Coördinerend Bureau, ressorterend onder de Directie Internationale Zaken van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 2

De coördinerende instantie treedt op als enige vertegenwoordiger van de Lid-Staat Nederland tegenover de Europese Commissie voor alle aangelegenheden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van verodening (EG) nr. 1663/95 van de Commissie (Pb EG L 158).

’s-Gravenhage, 23 december 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven