Wijzigingswet Wet vermindering afdracht loonbelasting enz., (uitbreiding definitie [...] en verlaging urennorm in de zelfstandigenaftrek)

Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m heden

Wet van 20 december 1996, houdende wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (uitbreiding definitie speur- en ontwikkelingswerk en verlaging urennorm in de zelfstandigenaftrek in verband met speur- en ontwikkelingswerk)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de definitie van speur- en ontwikkelingswerk in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen uit te breiden met betrekking tot speur- en ontwikkelingswerk op het terrein van technisch nieuwe programmatuur alsmede de urennorm voor de verhoging van de zelfstandigenaftrek in verband met speur- en ontwikkelingswerk in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 te verlagen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL III

  • 1 In afwijking in zoverre van artikel 23 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen kunnen bij ministeriële regeling de in artikel 21, eerste lid, van die Wet vermelde percentages binnen negen weken na de datum van inwerkingtreding van dit artikel per 1 januari 1997 worden verhoogd tot ten hoogste 47,5 respectievelijk 20, worden verlaagd, dan wel op nihil worden gesteld. De nieuwe percentages gelden met betrekking tot loon dat is of wordt genoten op of na 1 januari 1997.

  • 2 In afwijking in zoverre van artikel 24, derde lid, van die wet, moet een verzoek om een S&O-verklaring die betrekking heeft op, dan wel mede betrekking heeft op het eerste halfjaar van 1997, worden ingediend uiterlijk zes weken na de datum van inwerkingtreding van dit artikel.

  • 3 In afwijking van artikel 24, zesde lid, van die wet wordt de beslissing op een verzoek als bedoeld in het tweede lid, gegeven binnen achttien weken na de datum van inwerkingtreding van dit artikel.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1997 met uitzondering van artikel III, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 20 december 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

Uitgegeven drieëntwintigste december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven