Regeling bijdragen URBAN-programma’s

Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 13-07-2001 t/m heden

Regeling bijdragen URBAN-programma’s

De Minister van Binnenlandse Zaken

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de Minister:

de Minister van Binnenlandse Zaken;

b. de Commissie:

de Commissie van de Europese Gemeenschappen;

c. operationeel programma:

operationeel programma opgesteld in het kader van het communautair initiatief URBAN voor de uitvoering waarvan de Commissie een bijdrage heeft verleend uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onderscheidenlijk het Europees Sociaal Fonds.

Artikel 2

Ten behoeve van de uitvoering van de operationele programma’s van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, verstrekt het Rijk een bijdrage van het in kolom A van de bij deze regeling behorende bijlage genoemde bedrag. Dit bedrag kan met toepassing van de artikelen 6 en 7 worden verminderd.

Artikel 3

Ten behoeve van de betaling van kosten in verband met de uitvoering van de operationele programma’s, alsmede ten behoeve van de uitvoering van aanvullende projecten in de wijken waarvoor de operationele programma’s zijn opgesteld, verstrekt het Rijk een bijdrage ter hoogte van het in kolom B van de bij deze regeling behorende bijlage genoemde bedrag.

Artikel 4

De gemeente ontvangt het bedrag van de in de artikelen 2 en 3 bedoelde bijdragen in drie gelijke, met ingang van het jaar 1996 te verstrekken jaarlijkse termijnen, met dien verstande dat de Minister daarbij rekening kan houden met de voortgang van de uitvoering van het operationeel programma.

Artikel 5

Het gemeentebestuur zendt een afschrift van de verslaglegging die over de uitvoering van het operationeel programma aan de Commissie wordt gezonden aan de Minister.

Artikel 6

Indien de Commissie een deel van de door haar verleende bijdrage van de Minister terugvordert omdat het gemeentebestuur een bedrag niet overeenkomstig het operationeel programma heeft besteed, vermindert de Minister de rijksbijdrage, bedoeld in artikel 2, met het teruggevorderde bedrag.

Artikel 7

Indien de Commissie de door haar verleende bijdrage vermindert omdat het gemeentebestuur het operationeel programma niet overeenkomstig de gestelde voorwaarden heeft gerealiseerd, vermindert de Minister de rijksbijdrage, bedoeld in artikel 2, met een zodanig bedrag dat het aandeel van de rijksbijdrage in het totaal van middelen die conform de voorwaarden van de Commissie aan de uitvoering van het operationele programma zijn besteed, blijft gehandhaafd.

Artikel 9

  • 1 Het gemeentebestuur brengt voor 1 juli 2002 verslag uit over de besteding van de bijdrage, bedoeld in artikel 3.

Artikel 10

De Minister kan de bijdrage, bedoeld in artikel 3, geheel of gedeeltelijk terugvorderen indien:

  • a. niet is voldaan aan de artikelen 8 en 9;

  • b. de bijdrage niet geheel is besteed.

Artikel 12

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 december 1996

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Bijlage

 

Kolom A

Kolom B

Amsterdam

f 10.352.500

f 6.543.750

Den Haag

f 9.532.500

f 7.363.750

Rotterdam

f 9.942.500

3.161.250

Utrecht

f 8.039.075

f 5.064.675

Naar boven