Spaarloonregeling voor ministers en staatssecretarissen

Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 26-12-1996 t/m heden

Regeling houdende vaststelling van een spaarloonregeling als bedoeld in artikel 34a, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor ministers en staatssecretarissen

De Minister van Binnenlandse Zaken,

handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad,

Besluit:

Artikel 1

De Spaarloonregeling rijkspersoneel is van overeenkomstige toepassing op ministers en staatssecretarissen, met dien verstande dat daarbij onder ’personeelslid’ wordt verstaan: de minister of staatssecretaris.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 december 1996

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Naar boven