Afbakeningsregeling speur- en ontwikkelingswerk 1997

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 26-12-2008 t/m 31-12-2015

Afbakeningsregeling speur- en ontwikkelingswerk 1997

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Tot speur- en ontwikkelingswerk worden niet gerekend:

 • a. [Red: vervallen;]

 • b. de volgende activiteiten in relatie tot programmatuur:

  • 1º. onderhoud van programmatuur;

  • 2º. het geschikt maken van bestaande programmatuur voor een ander hardware- of software-platform; onder platform wordt verstaan het geheel van hardware en besturingsprogrammatuur waarop informatiesystemen worden ontwikkeld (ontwikkelplatform) of in productie worden genomen (doelplatform);

  • 3°. het ontwikkelen van programmatuur die bestaande programmatuur op een voor de S&O-inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige technisch nieuwe wijze integreert of laat samenwerken, tenzij de bestaande programmatuur hoofdzakelijk binnen de onderneming van de S&O-inhoudingsplichtige, binnen de fiscale eenheid waarvan de S&O-inhoudingsplichtige deel uitmaakt, of binnen de onderneming van de S&O-belastingplichtige, is ontwikkeld en wordt toegepast;

 • c. het bouwen of inrichten van apparatuur bestemd voor toepassing in de praktijk;

 • d. werkzaamheden met betrekking tot het invoeren en aanpassen van aangeschafte of aan te schaffen technologie, producten, processen of programmatuur, dan wel onderdelen daarvan onverminderd het bepaalde in onderdeel b, onder 3°;

 • e. onderzoek naar de aanwezigheid van delfstoffen;

 • f. het verrichten van beleidsstudies en strategische studies;

 • g. het opzetten en volgen van cursussen, scholing en symposia;

 • h. analyse en beoordeling van bestaande productieprocessen, indien er geen directe samenhang is met speur- en ontwikkelingswerk;

 • i. productvergelijkend onderzoek, indien er geen directe samenhang is met speur- en ontwikkelingswerk;

 • j. verandering van uitsluitend vormgeving of afmetingen van producten of programmatuur;

 • k. kwaliteitscontrole, andere dan de directe controle van uitgevoerd speur- en ontwikkelingswerk, en kwaliteitsborging;

 • l. werkzaamheden met betrekking tot bouwkundige en installatietechnische ontwerpen op basis van bestaande technieken;

 • m. voorbereiding en uitvoering van de productie;

 • n. het bouwen van een pilot-plant op productieschaal, dan wel een prototype met een productieve of commerciële betekenis;

 • o. werkzaamheden, door de S&O-inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige verricht ten behoeve van door een ander verricht speur- en ontwikkelingswerk, die op zich zelf niet zijn aan te merken als speur- en ontwikkelingswerk;

 • p. werkzaamheden met betrekking tot in technologische zin niet significante aanpassingen aan of wijzigingen van bestaande producten of processen;

 • q. werkzaamheden met betrekking tot het opstellen en aanpassen van recepturen en de samenstelling van een product zonder dat er sprake is van een technisch nieuw werkingsprincipe van het desbetreffende product.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

De Afbakeningsregeling speur- en ontwikkelingswerk wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Afbakeningsregeling speur- en ontwikkelingswerk 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden bekendgemaakt.

’s-Gravenhage, 20 december 1996

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven