Regeling nieuwe taken docenten en consulenten 1997

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 03-10-2023.
Geldend van 18-01-1997 t/m 30-12-2004

Regeling nieuwe taken docenten en consulenten 1997

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op de artikelen 2.2.3, derde lid, 12.1.2, tweede lid, en 12.3.48, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijving

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister:

de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

b. de wet:

de Wet educatie en beroepsonderwijs;

c. instelling:

een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1 van de wet, met uitzondering van een agrarisch opleidingscentrum alsmede met uitzondering van een school, instelling of instituut als bedoeld in artikel 12.3.2 van de wet;

d. school:

een school, instelling of instituut als bedoeld in artikel 12.3.2 van de wet;

e. landelijk orgaan:

een landelijk orgaan als bedoeld in artikel 1.5.1 van de wet;

f. Participatiefonds:

de rechtspersoon, bedoeld in artikel 4.4.2 van de wet;

g. instroomtoets:

de instroomtoets bve-sector, zoals omschreven in de publicatie BenB/PSW-95008057, van 30 maart 1995, gepubliceerd in Uitleg Mededelingen OCenW, nummer 12, van 12 april 1995, dan wel de regeling, bedoeld in artikel 4.4.2, vierde lid, van de wet.

Artikel 2. Doel van de regeling

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het doel van deze regeling is het verlenen van aanspraak op aanvullende middelen aan:

 • 1. de instellingen en de scholen. Deze middelen zijn bestemd om docenten in staat te stellen hun taken naar behoren uit te voeren, in het kader van:

  • a. de invoering van maatwerk binnen de instelling en de school;

  • b. de invoering van de aan de instelling en de school toegewezen opleidingen van de kwalificatiestructuur; en

  • c. de introductie van gevarieerde leeromgevingen mede met behulp van nieuwe technologische mogelijkheden;

 • 2. de landelijke organen. Deze middelen zijn bestemd om consulenten in staat te stellen hun taken naar behoren uit te voeren, in het kader van:

  • a. de invoering van de kwalificatiestructuur beroepsonderwijs, bedoeld in artikel 1.5.2, eerste en tweede lid, van de wet;

  • b. de in artikel 1.5.2, derde, vierde en vijfde lid, van de wet genoemde taken van de landelijke organen.

Artikel 3. Aanspraak normbedragen instellingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De minister verleent ten behoeve van het kalenderjaar 1997, met het oog op de ontwikkeling van het bestel van het beroepsonderwijs, voor het in artikel 2, aanhef en onderdeel 1 genoemde doel, aan elke instelling een aanvullende vergoeding.

 • 2 De aanvullende vergoeding, bedoeld in het eerste lid, komt overeen met de hoogte van het bedrag waar de instelling of de school, dan wel de scholen waaruit de instelling is voortgekomen, aanspraak op had of hadden op grond van de Regeling nieuwe taken docenten en consulenten 1996, verhoogd met een percentage van 8,9 van dit bedrag.

 • 3 De op grond van het tweede lid berekende aanvullende vergoeding wordt verhoogd met een bedrag van fl. 24,- vermenigvuldigd met het in de bijlage behorend bij deze regeling voor de instelling vermelde getal dat is gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek over aantallen deelnemers basiseducatie in 1995.

Artikel 4. Aanspraak normbedragen scholen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De minister verleent op verzoek van het bevoegd gezag van de school, ten behoeve van het kalenderjaar 1997, met het oog op de ontwikkeling van het bestel van het beroepsonderwijs, voor het in artikel 2, aanhef en onderdeel 1 genoemde doel, aan de school een aanvullende vergoeding.

 • 2 De aanvullende vergoeding, bedoeld in het eerste lid, komt overeen met de hoogte van het bedrag waar de school aanspraak op had op grond van de Regeling nieuwe taken docenten en consulenten 1996, verhoogd met een percentage van 8,9 van dit bedrag.

 • 3 Indien het een instelling voor basiseducatie, bedoeld in artikel 12.3.2, eerste lid, van de wet betreft, wordt de aanvullende vergoeding verhoogd met een bedrag van fl. 24,- vermenigvuldigd met het in de bijlage behorend bij deze regeling voor de instelling vermelde getal dat is gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek over aantallen deelnemers basiseducatie in 1995.

 • 4 De aanvraag gaat vergezeld van een door het bevoegd gezag van de school en het bevoegd gezag van de instelling ondertekende verklaring, waaruit blijkt dat de school uiterlijk 31 december 1997 deel zal uitmaken van een instelling.

 • 5 De aanvraag wordt ingediend bij de minister vòòr 15 februari 1997.

Artikel 5. Aanspraak normbedragen landelijke organen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De minister verleent ten behoeve van het kalenderjaar 1997, met het oog op de ontwikkeling van het bestel van het beroepsonderwijs, voor het in artikel 2, aanhef en onderdeel 2 genoemde doel, aan elk landelijk orgaan een aanvullende vergoeding.

 • 2 De aanvullende vergoeding, bedoeld in het eerste lid, komt overeen met de hoogte van het bedrag waar het landelijk orgaan aanspraak op had op grond van de Regeling nieuwe taken docenten en consulenten 1996, verhoogd met een percentage van 8,9 van dit bedrag.

Artikel 6. Beschikbaarstelling van de bedragen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De minister stelt de aanvullende vergoeding per instelling, school en landelijk orgaan uiterlijk in de maand mei 1997 beschikbaar.

Artikel 7. Onderzoek

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De instelling, de school of het landelijk orgaan draagt er zorg voor dat zij beschikt over geordende gegevens ten behoeve van de door de minister te voeren beleid met betrekking tot deze regeling en verleent desgevraagd medewerking aan door of namens de minister uit te voeren onderzoek dat geheel of mede op deze gegevens is gebaseerd.

Artikel 8. Relatie met instroomtoets Participatiefonds

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Gelet op het doel van deze regeling worden de aanvullende middelen die de instelling, de school of het landelijk orgaan op basis van deze regeling ontvangen, met het oog op de toepassing van de instroomtoets, door het Participatiefonds aangemerkt als behorend tot de niet-personele middelen van de instelling, de school of het landelijk orgaan.

Artikel 9. Verantwoording

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De instelling, de school of het landelijk orgaan verantwoordt de middelen afzonderlijk in de jaarrekening over het kalenderjaar 1997.

Artikel 10. Terugvordering

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Een op grond van deze regeling toegekende bijdrage kan tot 5 jaar nadat deze is verstrekt door de minister geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd indien:

 • a. de instelling, de school of het landelijk orgaan kennelijk in strijd heeft gehandeld met het doel, bedoeld in artikel 2, waarvoor de bijdrage is verleend;

 • b. de instelling, de school of het landelijk orgaan in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in artikel 9.

Artikel 11. Buiten toepassingverklaring

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De Regeling nieuwe taken docenten en consulenten 1995 blijft buiten toepassing.

Artikel 12. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Artikel 14. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling nieuwe taken docenten en consulenten 1997.

De

Minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Bijlage

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Brin

Roc-naam

Brin

Naam

Totaal

00GT

Roc Albeda College

010D

Educ. Centrum Maassluis

407

   

21VV

Stg. Volksuniversiteit

297

01FQ

Roc Dudok College

01FQ

Roc Dudok College

1523

04CY

Roc Gelders Rievierengebied

22AZ

Basiseducatie

365

   

22BR

SVV Basiseducatie

344

   

24XM

Stg. voor Volwasseneneducatie

1077

04EM

Roc ASA Onderwijsgroep

04HY

Amersteyn College

466

04EU

Roc Kop van Noord-Holland

04EU

Roc Kop van Noord-Holland

950

04FO

Roc Koning Willem I

21XF

Educatief Centrum

790

05EL

Roc Westerschelde

05EL

Roc Westerschelde

818

08PG

Roc Friese Poort

22AO

Stg. Bavon Basiseducatie

664

16PV

Roc Apeldoorns College

16PV

Roc Apeldoorns College

943

19VG

Roc Overgelder College

19VG

Overgelder

1287

20MQ

Das Vinci College

25EG

VE Zuid-Holland Zuid

2197

24ZZ

Roc Graafschap College

24ZZ

Roc Graafschap College

2773

25LF

Roc Rijn IJssel College

21YQ

Rijn IJssel College afdeling VE

1025

25LG

Roc Friesland College/Onderwijsgroep "De Wouden"

03FL

Roc Friesland College/Onderwijsgroep "De Wouden"

2013

 

24ZP

Roc Friesland College/Onderwijsgroep "De Wouden"

3017

25LH

Roc Midden-Nederland

02PM

Het Utrecht College

3600

   

25EX

Onderwijscentrum West- Utrecht

1726

25LJ

Roc Oost-Brabant

23HT

De Leerkring

1961

25LK

Roc Tre-Groep Den Haag

22ED

Educatiefcentrum afdeling BE

1225

25LL

Roc Amerlanden

21YS

Stg. Educatiefcentrum Amerlanden

1391

25LN

Roc Mid West-Groep

21VX

VE Midden-Holland

1257

   

23XE

Basiseducatie Zoetermeer

477

25LP

Roc Zadkine

21YA

Educatiefcentrum ECV

1232

25LR

Roc Flevoland

21MJ

Volwasseneneducatie "De Wissel"

978

   

21ZC

Flevo Leert afdeling BE

843

25LT

Roc InterVen/Over Maas Groep

21YN

SVE

2919

25LV

Roc "De Leijgraaf"

22DA

Het Kruispunt

504

   

23CU

Stg. Educatie Maasland

896

   

24FA

Stg. VE Land van Cuyk

545

   

24LN

"De Golf" BE voor volwassenen

494

25LW

Roc Noorderpoort

21UF

Stg. "De Voeg"

750

   

21ZY

Kader

470

   

22AM

Ibis Basiseducatie

2066

   

23BA

"De Venge"

752

25LX

Roc regio Breda

23AR

Regionaal Instituut Stadsgewest Breda

2834

25LY

Roc Twents Spectrum

21ZZ

BE Hellendoorn

275

   

22FN

BE "T Onderschoer"

284

   

22HE

Educatiefcentrum Rijssen

336

   

23XY

Onderwijs voor Volwassenen

1565

25LZ

Roc Midden-Brabant

21YE

Volwasseneneducatie

1913

   

21YT

Volwasseneneducatie "Gilze Rijen"

327

   

21ZT

Stg. ABC

150

   

22AY

Stg. Educatief Centrum "Dongen"

229

25MA

Roc Regio Leiden

21YO

Basiseducatie Leiden

1251

25MB

Roc ZuidWest-Brabant

23XC

Stg. Volwasseneneducatie Eindhoven

3551

25MC

Roc Oost-Nederland

21UP

Basiseducatie

165

   

21UR

Basiseducatie

1579

   

21XR

"De Meet" Basiseducatie

354

   

22CI

Basiseducatie "Losser"

322

   

22CZ

Stg. "t Iemenschoer"

180

   

22DD

SWBB

120

25MD

Roc Regio Veluwe en Zuid en Oost-Flevoland

22BD

Regionaal volwassenen educatie

1620

25PI

Roc Deltion College

00AF

Het IJsselcollege

1127

25PL

Roc Westelijk Zuid-Limburg

21VH

Centrum voor basiseducatie

1275

   

23HP

Centrum voor basiseducatie

1087

25PM

Roc Onderwijsgroep A12

21ZD

Edukatiefcentrum Wageningen

295

   

21EL

Basiseducatie

758

25PN

Roc Nijmegen e.o.

21YH

Nijmeegse Instelling

1357

25PR

Roc Onderwijsgroep Haaglanden

21SB

SBDH

4064

25PT

Roc Noord-Kennermerland/West-Friesland

21UN

STEWA Basiseducatie

2093

   

21WC

De Open School

1501

25PU

Roc Oostelijk Zuid-Limburg

14XI

Advies- en Studiecentrum

1245

25PV

Roc Zeeland

06VK

Oosterschelde College

988

25PV

Roc Zeeland

21ZH

Basiseducatie Middelburg e.o.

759

25PW

Roc Drenthe

01CF

Zuid-West College

1314

   

22BX

Het Openleercentrum

974

   

22CL

BE Zuid-Oost Drenthe

342

   

24YV

V.E.N.M.D.

900

25PX

Roc Nova College

22ET

SBVE

2701

25PY

Roc West-Brabant

09VQ

Sgm. Zoomvliet College

1700

25PZ

Roc Amsterdam

04JL

Stg. VE Amstel Meerlanden

1158

   

21TJ

Stichting BEA

9137

25RA

Roc Regio-college Zaanstreek Waterlanden

04DL

Damland College

620

   

21MG

Stg. Basiseducatie "Zaanstreek"

514

   

21MH

Stg. Basiseducatie "Zaanstreek"

730

Totaal Roc

     

99422

Categoriale instellingen

21LZ

Educatief Centrum Vlaardingen

1100

21MF

Educatie aan Volwassenen Alpen a/d Rijn e.o.

991

21TO

De Korenbloem Basiseducatie

395

21UO

Centrum Basiseducatie Trema 87

305

21UY

Bossche School voor Volwassenen

1548

21VQ

Instituut voor Basiseducatie

484

21WP

Instituut voor volwasseneneducatie Capelle

540

21XB

IHC 't Poorthuis Basiseducatie

234

21XK

Basis- en Volwasseneneducatie

285

21XM

Volwasseneneducatie Noordelijk Limburg

1128

21YM

EVO 2 Westland

905

21ZA

Educatief centrum Het Molenhuis

388

21ZJ

Welzijnsinstelling Goor

226

21ZN

Buurtcentrum Haak In

373

22BG

Stichting Volwasseneneducatie De Spil

197

22BL

Instituut voor Basiseducatie

448

22CY

Stichting Educatief Werk

353

22DI

Vormingscentrum Lingerak Basiseducatie

576

22DK

Sociaal Cultureel Werk Rotterdam

11205

22DX

Volwasseneneducatie Brederwiede

112

22DZ

Welzijn en Educatie Afdeling Basiseducatie

660

22EE

De Pyramide

670

22EJ

Volwasseneneducatie Bunschoten-Spakenburg

198

22FD

Stichting Midden Salland

296

22FM

Basiseducatie Focus

1045

22IC

Volwasseneneducatie De Borne

90

23AT

Centrum Volwasseneneducatie Oost Utrecht

912

23WT

Centrum Taalplus

941

23ZB

Studiehuis Duin- en Bollenstreek

1214

23ZN

Stichting Welzijn Rheden en omstreken

213

25BF

Stichting Aan Zet

963

25BP

Basiseducatie Vechtstreek-De Sprong

310

Totaal Catergoriale scholen

 

29305

Totaal

 

128727

Naar boven