Vaststelling premiepercentage AWf per 1 januari 1997

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m 31-12-2005

Vaststelling premiepercentage AWf per 1 januari 1997

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 124 van de Werkloosheidswet en artikel 9, vierde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Goedkeuring wordt onthouden aan het als bijlage bijgevoegde besluit van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming van 19 juni 1996 inzake de vaststelling van het premiepercentage voor de Werkloosheidswet. Dit percentage wordt voor het jaar 1997 voor alle takken van beroep of bedrijf vastgesteld op 4,4.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Van het loon is 2,20% aan premie verschuldigd door de werknemer en, rekening houdend met artikel 3, 5,05% aan premie verschuldigd door de werkgever.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het bedrag dat bij de berekening van het loon, waarnaar de door de werkgever verschuldigde premie ingevolge de Werkloosheidswet wordt geheven, buiten aanmerking wordt gelaten, wordt voor het jaar 1997 vastgesteld op f 102,‐ per dag.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

’s-Gravenhage, 19 december 1996

De

Staatssecretaris

voornoemd,

F.H.G. de Grave

Naar boven