Dierproevenregeling

[Regeling vervallen per 18-12-2014.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 06-02-2003 t/m 17-12-2014

Dierproevenregeling

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 18e van de Wet op de dierproeven;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 18-12-2014]

 • 1 Het verslag van de dierexperimentencommissie, bedoeld in artikel 18e van de Wet op de dierproeven, vermeldt in ieder geval:

  • a. de samenstelling van de commissie, onderscheiden naar de in artikel 18a, tweede lid, van de Wet op de dierproeven genoemde deskundigheden;

  • b. een overzicht van de dierproeven waarover advies werd uitgebracht, dat in ieder geval per advies omvat:

   • -

    het doeleinde van de proef;

   • -

    de duur van de proef en de periode waarvoor toestemming is verleend;

   • -

    het advies, onder vermelding van eventuele voorwaarden;

  • c. het aantal vergaderingen, onderscheiden naar plenair en niet-plenair;

  • d. vermelding van procedures of kwesties die als problematisch werden ervaren.

 • 2 Indien de commissie aan meer dan een vergunninghouder advies heeft uitgebracht, worden de in het eerste lid bedoelde gegevens onderscheiden naar de desbetreffende vergunning-houders.

Artikel 1a

[Regeling vervallen per 18-12-2014]

De gegevens, bedoeld in artikel 10, zesde lid, van het Dierproevenbesluit, dienen jaarlijks voor 15 maart aan de minister te worden verstrekt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 18-12-2014]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 12 september 1996 tot wijziging van de Wet op de dierproeven in werking treedt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 18-12-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Dierproevenregeling.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Naar boven