Dierproevenregeling

[Regeling vervallen per 18-12-2014.]
Geldend van 06-02-2003 t/m 17-12-2014

Dierproevenregeling

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 18e van de Wet op de dierproeven;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-12-2014]

 • 1 Het verslag van de dierexperimentencommissie, bedoeld in artikel 18e van de Wet op de dierproeven, vermeldt in ieder geval:

  • a. de samenstelling van de commissie, onderscheiden naar de in artikel 18a, tweede lid, van de Wet op de dierproeven genoemde deskundigheden;

  • b. een overzicht van de dierproeven waarover advies werd uitgebracht, dat in ieder geval per advies omvat:

   • -

    het doeleinde van de proef;

   • -

    de duur van de proef en de periode waarvoor toestemming is verleend;

   • -

    het advies, onder vermelding van eventuele voorwaarden;

  • c. het aantal vergaderingen, onderscheiden naar plenair en niet-plenair;

  • d. vermelding van procedures of kwesties die als problematisch werden ervaren.

 • 2 Indien de commissie aan meer dan een vergunninghouder advies heeft uitgebracht, worden de in het eerste lid bedoelde gegevens onderscheiden naar de desbetreffende vergunning-houders.

Artikel 1a

[Vervallen per 18-12-2014]

De gegevens, bedoeld in artikel 10, zesde lid, van het Dierproevenbesluit, dienen jaarlijks voor 15 maart aan de minister te worden verstrekt.

Artikel 2

[Vervallen per 18-12-2014]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 12 september 1996 tot wijziging van de Wet op de dierproeven in werking treedt.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Terug naar begin van de pagina