Wijziging enige energieprogramma’s en vaststelling energieprogramma

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 21-12-1996 t/m 10-06-2005

Wijziging enige energieprogramma’s en vaststelling energieprogramma

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, 5, eerste en tweede lid, en 6, eerste lid, van het Besluit subsidies energieprogramma’s;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

[Red: Wijzigt de ministeriële regeling van 22 april 1996, houdende vaststelling van enige energieprogramma’s, de daarvoor beschikbare bedragen en de periode in 1996 waarin aanvragen om subsidie met betrekking tot die programma’s kunnen worden ingediend (eerste tranche).]

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

[Red: Wijzigt de ministeriële regeling van 3 juni 1996, houdende vaststelling van enige energieprogramma’s, de daarvoor beschikbare bedragen en de periode in 1996 waarin aanvragen om subsidie met betrekking tot die programma’s kunnen worden ingediend (tweede tranche).]

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2005]

[Red: Wijzigt de ministeriële regeling van 14 augustus 1996, houdende vaststelling van enige energieprogramma’s, de daarvoor beschikbare bedragen en de periode in 1996 waarin aanvragen om subsidie met betrekking tot die programma’s kunnen worden ingediend (derde tranche).]

Artikel 4

[Vervallen per 11-06-2005]

Als programma als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Besluit subsidies energieprogramma’s wordt vastgesteld het programma, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

Artikel 5

[Vervallen per 11-06-2005]

  • 1 Voor het in de bijlage 1 opgenomen programma is het bedrag beschikbaar, dat is opgenomen in deze bijlage, onder B.

  • 2 Het in het eerste lid bedoelde bedrag is beschikbaar voor aanvragen die zijn ontvangen in de in bijlage 1onder C opgenomen periode.

Artikel 6

[Vervallen per 11-06-2005]

Het bedrag dat beschikbaar is voor het doen van subsidietoezeggingen op in 1996 ontvangen aanvragen op grond van het Besluit subsidies energieprogramma’s wordt vastgesteld op f 102.094.267.

Artikel 7

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 december 1996

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Bijlage 1

[Vervallen per 11-06-2005]

A. Programma Kolen 1996

[Vervallen per 11-06-2005]

Het programma Kolen richt zich op onderwerpen die gerelateerd zijn aan het gebruik van kolen bij opwekking van elektriciteit.

In 1996 komt voor subsidie in aanmerking een demonstratieproject betreffende een houtvergassingsinstallatie voor afvalhout waarvan het geproduceerde stookgas wordt bijgestookt in een met kolen gestookte centrale.

Overige beoordelingscriteria

De mate waarin het project bijdraagt aan de realisering van de doelstelling van dit programma wordt tevens bepaald door de volgende aspecten:

  • de slaagkans van het project;

  • de relevantie voor andere doelstellingen van overheidsbeleid en de aansluiting op nationale en (in mindere mate) op internationale ontwikkelingen;

  • de milieuverdienste van het project.

B. Budget

[Vervallen per 11-06-2005]

Het bedrag dat beschikbaar is voor het doen van subsidietoezeggingen op in 1996 ontvangen aanvragen voor subsidie voor het programma Kolen bedraagt f 4.000.000.

C. Aanvraagperiode

[Vervallen per 11-06-2005]

Aanvragen met betrekking tot het programma Kolen moeten zijn ontvangen in de periode 9 december tot en met 31 december 1996.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij:

Novem BV, Postbus 17, 6130 AA Sittard, tel.: 046-4202306.

Terug naar begin van de pagina