Wijzigingsbesluit Besluit premievaststelling en reservevorming wachtgeldfondsen (2)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 24-12-1996 t/m 31-12-2005

Besluit van 17 december 1996, houdende wijziging van het Besluit premievaststelling en reservevorming wachtgeldfondsen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 oktober 1996, nr. SV/AVF/96/4245;

Gelet op artikel 85, eerste lid, en artikel 91, tweede lid, van de Werkloosheidswet;

De Raad van State gehoord (advies van 3 december 1996, No. W12.96.0502);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 1996, nr. SV/AVF/96/5097;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Besluit premievaststelling en reservevorming wachtgeldfondsen]

ARTIKEL II

[Vervallen per 01-01-2006]

In afwijking van artikel 2, zesde lid, van het Besluit premievaststelling en reservevorming wachtgeldfondsen heeft de reserve voor de lasten van de vangnetvoorziening ZW:

  • a. aan het einde van 1997 een omvang van 11 procent van de lastendekkende premiebaten van het gemiddelde van de boekjaren 1996 en 1997, doch ten minste 12 procent van de lastendekkende premiebaten over 1996;

  • b. aan het einde van 1998 een omvang van 10 procent van de lastendekkende premiebaten van het gemiddelde van de boekjaren 1997 en 1998, maar ten minste 10 procent van de lastendekkende premiebaten over 1997.

ARTIKEL III

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 december 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H. G. de Grave

Uitgegeven drieëntwintigste december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina