Intrekkingsbesluit Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982, enz.

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m 31-12-2019

Besluit van 17 december 1996, houdende intrekking van de Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982 en van het Besluit inkomenstoeslag betrokkenen in de zin van de Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 4 november 1996, nr. AB96/U1350, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid;

Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 25 november 1996, nr. W04.96.0528);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 9 december 1996, nr. AB96/1501, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982 wordt ingetrokken.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Het Besluit inkomenstoeslag betrokkenen in de zin van de Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982 wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

  • 1 Op de betrokkene, met recht op uitkering op de voet van de bepalingen van de Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden zoals die luidde vóór 1 januari 1996, die op de dag voorafgaande aan zijn ontslag met recht op uitkering werkzaam was in de volgende sectoren, zijn van overeenkomstige toepassing, respectievelijk:

  • 2 Op de betrokkene, bedoeld in het eerste lid, die op de dag voorafgaande aan zijn ontslag met recht op uitkering niet werkzaam was in de sector Rijk, Defensie of Onderwijs en Wetenschappen, zijn het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel en het Besluit inkomenstoeslag rijkspersoneel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 december 1996

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de twintigste december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven