Uitvoeringsregeling StiREA 1997

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 20-12-1996 t/m 10-06-2005

Uitvoeringsregeling StiREA 1997

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 2, 7, eerste en tweede lid, en 30 van het Besluit stimulering ruimte voor economische activiteit;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Het model van het formulier, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het Besluit stimulering ruimte voor economische activiteit wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage 1.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling StiREA 1997.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 17 december 1996

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

A. van Dok-van Weele

Naar boven