Privacyreglement LBIO

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Privacyreglement geautomatiseerde administratie invordering onderhoudsgelden LBIO

De Minister van Justitie,

Overwegende dat, ingevolge de artikelen 17, 19, 20 en 22 van de Wet persoonsregistraties (Stb. 1988, nr. 665) een reglement dient te worden vastgesteld voor de geautomatiseerde administratie ten behoeve van de invordering van onderhoudsgelden van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

Besluit in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het volgende reglement vast te stellen:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a. het LBIO: het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen;

 • b. de registratie: het geheel van de geautomatiseerde bestanden bij het LBIO;

 • c. houder: de directeur van het LBIO;

 • d. beheerder: de door de houder daartoe aangewezen medewerker van het LBIO;

 • e. gebruiker: degene die door de houder geautoriseerd is gegevens in de registratie in te voeren en/of te wijzigen, dan wel van de uitkomsten van de persoonsregistratie kennis te nemen;

 • f. bewerker: degene die het geheel of een gedeelte van de apparatuur onder zich heeft, waarmee een persoonsregistratie, waarvan hij niet de houder is, wordt gevoerd.

Artikel 2. Taken van het LBIO

 • a. inning kinderalimentatie ex art 1:408 BW;

 • b. uitvoering Verdrag van New York d.d. 20 juni 1956 Trb. 1957, nr. 121;

 • c. vaststelling en inning van ouderbijdragen op grond van de Wet op de Jeugdhulpverlening, Stb. 1995, nr. 225;

 • d. overige krachtens de Wet LBIO, opgedragen taken.

Artikel 3. Doel van de registratie

De registratie heeft ten doel gegevens vast te leggen van de zaken die in het kader van artikel 2 worden behandeld en van personen en instellingen die daarbij zijn betrokken, ten behoeve van:

 • a. een doelmatig dossierbeheer;

 • b. het volgen van de voortgang van de werkzaamheden van het LBIO in een bepaalde zaak en het verkrijgen van overzicht in de zaak;

 • c. de vaststellingsactiviteiten ten aanzien van de ouderbijdragetaak;

 • d. de innings- en doorbetalingsactiviteiten ten aanzien van de in artikel 2 vermelde taken;

 • e. het verkrijgen van gegevens over de door het LBIO behandelde zaken in verband met het gevoerde of te voeren beleid;

 • f. het voldoen aan voorschriften tot documentatie;

 • g. het bijdragen aan statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4. Verantwoordelijkheden

 • 1 De houder is verantwoordelijk voor het beheer en het goed functioneren van de registratie en treft daartoe de nodige voorzieningen op het gebied van organisatie en beveiliging.

 • 2 De beheerder is belast met het onderhoud en de dagelijkse leiding van de werkzaamheden ten aanzien van de registratie, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 De gebruiker is verantwoordelijk voor de hem toebedeelde taken terzake van invoer en wijziging van gegevens.

 • 4 Voor het geheel of gedeelte van de apparatuur en programmatuur die de bewerker onder zich heeft, heeft deze een gelijke verantwoordelijkheid als die welke krachtens het eerste lid op de houder rust.

Artikel 5. Invoer en verwerking van gegevens

De invoer en verwerking van de in de registratie opgenomen gegevens, met inbegrip van verbetering, aanvulling of verwijdering ervan, geschiedt door gebruikers dan wel door bewerkers.

Paragraaf 2. Registratie en herkomst van gegevens

Artikel 6. Personen en instellingen omtrent wie gegevens zijn opgenomen

In de registratie worden uitsluitend gegevens opgenomen over:

 • a. personen, die ingevolge de wet, rechterlijke uitspraak of krachtens beschikking van het LBIO verplicht zijn tot het voldoen van een onderhoudsbijdrage dan wel ouderbijdrage;

 • b. personen en instellingen, die tot het ontvangen van deze onderhoudsbijdrage en ouderbijdrage gerechtigd zijn;

 • c. kinderen ten behoeve van wie een bijdrage is opgelegd;

 • d. werkgevers en uitkeringsinstanties, die belast zijn met de afdracht van gelden op grond van gelegd loonbeslag;

 • e. deurwaarders;

 • f. de plaatsende instellingen, verantwoordelijk voor de aan en afmeldingen van de plaatsingen in het kader van de Wet op de Jeugdhulpverlening;

 • g. instellingen in het buitenland belast met de uitvoering van de taak genoemd in artikel 2 onder b.

Artikel 7. Opgenomen gegevens

 • 1 Met betrekking tot de in artikel 6 onder a, b en c genoemde personen worden in de registratie ten hoogste opgenomen:

  • a. naam, voornamen, roepnaam, voorvoegsels, voorleters, geslacht, huwelijksgegevens, geboortedatum, overlijdensdatum, geboorteplaats, geboorteland, nationaliteit, woonadres, postadres, landcode, postcode, regiocode, woonplaats, telefoonnummer, doorkiesnummer, telefaxnummer;

  • b. a-nummer, sofinummer, afnemersindicatie Gemeentelijke Basis Administratie;

  • c. paspoortgegevens: paspoortnummer, geldigheidsduur, signalering;

  • d. dossiernummer/zaaknummer;

  • e. soort zaak;

  • f. rechterlijke instantie die de bijdrage heeft opgelegd, datum van de rechterlijke uitspraak of de beschikking van het LBIO;

  • g. hoogte van de bijdrage, periodiciteit van de bijdrage, totaal bedrag van de vordering;

  • h. indexering, opslagcode, bedrag van de gevorderde opslag, totale vordering van de opslag;

  • i. betalingen plus de datum van de be-talingen, datum van doorbetaling van de ontvangen gelden;

  • j. begin en einddatum van de bijdrage;

  • k. de plaatsende instantie in het kader van de wet op de Jeugdhulpverlening;

  • l. de aanvangsdatum van de plaatsing en de einddatum ervan;

  • m. de voorziening in het kader van de Jeugdhulpverlening waarvan gebruik gemaakt wordt;

  • n. inningsactiviteiten en inningskosten;

  • o. werkgever/uitkeringsinstantie;

  • p. recidivecode voor het aantal incassoverzoeken;

  • q. giro-, bankrekeningnummer.

 • 2 Met betrekking tot de in artikel 6 onder d, e, f en g genoemde personen en instellingen wordt ten hoogste opgenomen:

  naam, voorvoegsels, voorletters, contactpersoon, adres, postcode, landcode, telefoon, doorkiesnummer, telefax, gironummer, naam van de bank/banknummer.

Artikel 8. Herkomst van de gegevens

De gegevens die in de registratie zijn opgenomen zijn slechts afkomstig van:

 • -

  personen bedoeld in artikel 6

 • -

  gerechtelijke instanties

 • -

  advocaten

 • -

  deurwaarders

 • -

  bevolkingsregisters, de Gemeentelijke Basis Administraties

 • -

  voogdijregisters

 • -

  belastingdienst

 • -

  andere openbaar toegankelijke bestanden

 • -

  Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • -

  Ministerie van Binnenlandse Zaken

 • -

  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • -

  Ministerie van Justitie

 • -

  Informatiseringsbank

 • -

  Gemeentelijke Sociale Diensten

 • -

  Sociale Verzekeringsbank

 • -

  Bedrijfsverenigingen

 • -

  uitkeringsinstanties

 • -

  Raad voor de Kinderbescherming

 • -

  politie

 • -

  instellingen van jeugdhulpverlening en jeugdwelzijn

 • -

  medewerkers van het LBIO voorzover het betreft uit hoofde van hun functie verkregen informatie

 • -

  buitenlandse instellingen in het kader van het Verdrag van New York.

Paragraaf 3. Verwijdering van gegevens

Artikel 9. Verwijdering en vernietiging van opgenomen gegevens

 • 1 Verwijdering van opgenomen gegevens vindt plaats na het verstrijken van de bewaartermijn die geldt voor zodanige bescheiden dan wel indien geen termijn is vastgelegd, uiterlijk zes jaren na beëindiging van de bemoeienis.

 • 2 Indien blijkt dat gegevens ten onrechte, onjuist dan wel onvolledig in de registratie zijn opgenomen, draagt de houder zorg voor een zo spoedig mogelijke verwijdering, verbetering of aanvulling van die gegevens. De op grond van dit lid verwijderde gegevens worden vernietigd.

Paragraaf 4. Toegang tot en verstrekking van gegevens uit de registratie

Artikel 10. Rechtstreekse toegang tot de registratie

Rechtstreeks toegang tot de registratie en zelfstandige raadpleging van de daarin opgenomen persoonsgegevens is, voor zover nodig voor de uitoefening van hun taak en met inachtneming van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, voorbehouden aan:

 • a. de houder, indien dit noodzakelijk is in verband met zijn algemene verantwoordelijkheid als houder;

 • b. medewerkers van het LBIO die door de houder bevoegd zijn verklaard tot kennisneming van de registratie;

 • c. andere door de houder, met inachtneming van de Wet persoonsregistraties, daartoe aangewezen personen;

 • d. de door de bewerker daartoe aangewezen personen, voorzover een goede werking van de registratie hun toegang vereist.

Artikel 11. Personen en instellingen aan wie gegevens worden verstrekt

 • 1 Uit de registratie worden, voorzover zulks voortvloeit uit het doel van de registratie of wordt vereist ingevolge een wettelijke voorschrift, dan wel geschiedt met toestemming van de geregistreerde, uitsluitend gegevens verstrekt aan:

  • a. personen behorende bij de in artikel 6 genoemde categorieën, voorzover het betreft de taken waarbij zij zijn betrokken;

  • b. medewerkers van het LBIO voorzover de informatieverstrekking het in artikel 3 genoemde doel dient;

  • c. buitenlandse instellingen in het kader van het Verdrag van New York;

  • d. leden van de rechterlijke macht, medewerkers gerechterlijke instanties, advocatuur;

  • e. instellingen met een taak op het gebied van het betalingsverkeer, voorzover de verstrekking nodig is voor het verrichten of ontvangen van betalingen welke samenhangen met de inning of bestemming van alimentaties en andere instanties die daarbij in bijzondere gevallen betrokken zijn;

  • f. ambtenaren van het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die met het toezicht, dan wel controle op de registratie zijn belast, voorzover nodig voor de uitoefening van hun taak.

 • 2 Verstrekking van persoonsgegevens aan andere dan in het eerste lid bedoelde personen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek dan wel op grond van een dringende en gewichtige reden, kan alleen plaatsvinden nadat daartoe schriftelijk toestemming is verkregen van de houder en met inachtneming van de door deze gestelde voorwaarden. De houder verleent zijn toestemming uitsluitend voor zover de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

 • 3 Van elke verstrekking van gegevens aan de in het eerste en het tweede lid van dit artikel bedoelde personen en instanties wordt deugdelijke aantekening gehouden.

Paragraaf 5. Kennisneming en correctie van opgenomen gegevens

Artikel 12. Recht op kennisneming door geregistreerde van opgenomen persoonsgegevens

 • 1 De geregistreerde of ‐ indien deze de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt dan wel onder curatele is gesteld ‐ diens wettelijke vertegenwoordiger, kan de houder verzoeken hem mede te delen of en zo ja welke op de geregistreerde betrekking hebbende persoonsgegevens zijn opgenomen.

 • 2 Een zodanig verzoek dient schriftelijk te worden gericht aan de houder.

 • 3 Bij het verzoek om kennisneming van opgenomen gegevens kan de verzoeker de houder tevens vragen de herkomst van de opgenomen gegevens mede te delen.

 • 4 Voordat aan het verzoek wordt voldaan dient de verzoeker zich ter vaststelling van zijn identiteit te legitimeren door overlegging van een geldig legitimatiebewijs dan wel een kopie daarvan.

 • 5 De houder beantwoordt het verzoek binnen een maand na ontvangst schriftelijk, vergezeld van de nodige toelichting.

 • 6 Het verzoek om kennisneming van opgenomen gegevens wordt ingevolge artikel 30 van de Wet persoonsregistraties geweigerd, indien dit noodzakelijk is om de persoonlijke levenssfeer van een ander dan verzoeker te beschermen.

 • 7 Een weigering op het verzoek wordt door de houder met redenen omkleed. Hierbij wordt aangegeven waar, op welke wijze en tegen welke kosten tegen de beslissing van de houder kan worden opgekomen.

Artikel 13. Correctierecht van geregistreerde

 • 1 Degene aan wie overeenkomstig artikel 11 kennis is gegeven van hem betreffende persoonsgegevens, kan de houder schriftelijk verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de registratie voorkomen.

 • 3 Binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek bericht de houder schriftelijk of, en in hoeverre hij daaraan voldoet. Artikel 12, zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 4 De houder draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Artikel 14. Kennisneming van verstrekking van gegevens

 • 1 De geregistreerde of ‐ indien deze de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt dan wel onder curatele is gesteld diens wettelijke vertegenwoordiger kan de houder tevens verzoeken hem mede te delen of en zo ja welke op de geregistreerde betrekking hebbende gegevens in het jaar voorafgaande aan het verzoek uit de registratie aan derden zijn verstrekt.

Artikel 15. Kosten

Met inachtneming van het bepaalde in het Besluit van 5 juli 1989, Stb. 281, wordt voor het verschaffen van informatie op grond van de artikelen 29 en 32 van de Wet persoonsregistraties, een tarief van ten hoogste € 4,50 in rekening gebracht.

Artikel 16. Klachtregeling

Klachten over de uitvoering van dit reglement kunnen door geregistreerden worden ingediend bij de directie van het LBIO. Op de behandeling is de regeling interne klachtbehandeling van toepassing.

Paragraaf 6. Slotbepalingen

Artikel 17. Bekendmaking en terinzagelegging

 • 1 Dit reglement wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

 • 2 Het reglement ligt voor ieder ter inzage bij:

  • de houder van de registratie

  • de Directie Voorlichting van het Ministerie van Justitie

  • de Directie Voorlichting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 18. Inwerkingtreding

 • 1 Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

 • 2 Het reglement vervangt het Reglement persoonsregistratie vrijwillige plaatsing jeugdhulpverlening d.d. 1 juni 1993, Stcrt. 1993 nr. 156 en het Privacyreglement geautomatiseerde administratie LBIO d.d. 19 juli 1994, Stcrt. 1994 nr. 142.

 • 3 Het reglement kan worden aangehaald als ’Privacyreglement LBIO’.

’s-Gravenhage, 13 december 1996

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven