Overgangsregeling materiële instandhouding TenB-dislocaties

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m 30-12-2004

Overgangsregeling materiële instandhouding TenB-dislocaties

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

Gelet op de toezegging aan de Tweede Kamer gedaan bij brief van 29 september 1995 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 23 636, nummer 5);

Gelet op artikel 95 van de Wet op het basisonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Verlenging fusiestimulerende maatregelen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De maatregelen die getroffen zijn voor samengevoegde scholen in de periode van 1 augustus 1992 tot 1 augustus 1996, die zijn gepubliceerd op 30 juni 1993 in Uitleg OCenW-Regelingen, nummer 18 en die waren gericht op het stimuleren van fusies tussen scholen, worden verlengd tot 1 januari 1997.

Artikel 2. Aangewezen groep van scholen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling geldt voor basisscholen die in de periode 1 augustus 1992 tot 1 januari 1997 zijn samengevoegd en waarvoor een gunstige financiële regeling was getroffen omdat (nog) niet voorzien kon worden in adequate huisvesting. Voor de in de eerste volzin genoemde scholen wordt een afbouwregeling gecreëerd in verband met invoering van de Wet Decentralisatie huisvesting (Staatsblad 1996, nummer 402) en de Wet Vereenvoudiging Londo (Staatsblad 1996, nummer 403).

Artikel 3. Overgangsbedrag per 1 januari 1997

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het toe te kennen overgangsbedrag bedraagt:

  • · bij capaciteit voormalig hoofdgebouw met maximaal vier groepen f 4.078,82 of

  • · bij capaciteit voormalig hoofdgebouw met meer dan vier groepen f 8.298,00.

Artikel 4. Afbouwregeling

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In 1997 wordt 100% van het toe te kennen overgangsbedrag vergoed:

  • · in 1998 wordt 66,6% van het toe te kennen overgangsbedrag vergoed en

  • · in 1999 wordt 33,3% van het toe te kennen overgangsbedrag vergoed.

Artikel 5. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1997 en werkt wat betreft artikel 1 terug tot 1 augustus 1996.

Artikel 7. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Overgangsregeling materiele instandhouding TenB-dislocaties’.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Naar boven