Selectielijst neerslag handelingen van de Dienst Domeinen

Geldend van 02-02-1997 t/m heden

Selectielijst neerslag handelingen van de Dienst Domeinen

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

en de Minister van Financiën,

De Raad voor Cultuur gehoord;

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Dienst Domeinen (vanaf 1945), overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

vanOnderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De

Algemene Rijksarchivaris

,

F.C.J. Ketelaar

.
De

Minister

van Financiën,
namens deze,
Het

plv. hoofd van de Afdeling Algemene Secretarie

,

Y.M.E. van der Hoeven-Schouten

Terug naar begin van de pagina