Selectielijst archiefbescheiden openbaar lichaam Havenschap Delfzijl/Eemshaven

Geldend van 02-02-1997 t/m heden

Selectielijst archiefbescheiden openbaar lichaam Havenschap Delfzijl/Eemshaven

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

en het Dagelijks Bestuur van het Havenschap Delfzijl/Eemshaven,

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 28 maart 1996, nr. 454);

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor archiefbescheiden van het openbaar lichaam Havenschap Delfzijl/Eemshaven en zijn rechtsvoorganger Havenschap Delfzijl (periode 1958-1996), overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
de

Algemene Rijksarchivaris

,

F.C.J. Ketelaar

Het

Dagelijks Bestuur van het HavenschapDelfzijl/Eemshaven

,
namens deze,
de

voorzitter

,

A.B. Sakkers

.
Terug naar begin van de pagina