Besluit regels taak en werkwijze Centrale Archief Selectiedienst

[Regeling vervallen per 16-03-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2012.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m 31-10-2012

Besluit van 12 december 1996, houdende regels met betrekking tot taak en werkwijze van de Centrale Archief Selectiedienst

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 4 december 1996, nr. CPZ96/1/12, directoraat-generaal Openbaar Bestuur;

Gelet op de artikelen 3 en 23, eerste lid, van de Archiefwet 1995 (Stb. 313);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 16-03-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2012]

Dit besluit verstaat onder:

«de dienst»: de dienst bedoeld in artikel 2;

«archiefbewerking»: het geheel van activiteiten gericht op het realiseren van de bij artikel 3 van de Archiefwet 1995 aan overheidsorganen gestelde verplichting de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden;

«zorgdrager»: een Hoog College van Staat, een ministerie of een daaronder ressorterend dienstonderdeel of agentschap dat bij de Archiefwet 1995 is belast met de zorg voor de archiefbescheiden, alsmede, ingeval artikel 5 van toepassing is, een ander orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld of een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed en bij Archiefwet 1995 belast met de zorg voor de archiefbescheiden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 16-03-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2012]

  • 1 Er is een Centrale Archief Selectiedienst, die ressorteert onder Onze Minister van Binnenlandse Zaken.

  • 2 De dienst heeft de status van agentschap en is gevestigd te Winschoten.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 16-03-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2012]

De dienst heeft tot taak om in opdracht van een zorgdrager werkzaamheden te verrichten in verband met archiefbewerking.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 16-03-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2012]

  • 1 De dienst verricht werkzaamheden in verband met archiefbewerking op basis van het tussen de dienst en de zorgdrager afgesloten raamconvenant.

  • 2 Het raamconvenant bevat de door de zorgdrager opgegeven kwalitatieve en kwantitatieve specificaties van de te bewerken archiefbescheiden en de vermelding van het ten behoeve van de archiefbewerking door Onze Minister van Binnenlandse Zaken beschikbaar gestelde budget.

  • 3 De uit het raamconvenant voortvloeiende werkzaamheden worden per onderdeel van archiefbewerking nader beschreven in het projectconvenant.

  • 4 Het projectconvenant bevat de door de zorgdrager opgegeven kwalitatieve en kwantitatieve specificaties van de te bewerken archiefbescheiden per onderdeel van archiefbewerking, een beschrijving van de tussen zorgdrager en dienst overeengekomen werkzaamheden in het kader van archiefbewerking en de daaraan verbonden, door Onze Minister van Binnenlandse Zaken te vergoeden kosten.

  • 5 Jaarlijks vindt overleg plaats tussen de dienst en de zorgdrager over de planning en de voortgang van archiefbewerking in het kader van de raam- en projectconvenanten.

  • 6 De dienst kan voor een zorgdrager andere werkzaamheden verrichten in het kader van archiefbewerking dan in de raamconvenanten, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, aangegeven. Voor dergelijke werkzaamheden is de zorgdrager een vergoeding aan de dienst verschuldigd op basis van de integrale kostprijs.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 16-03-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2012]

De dienst kan voor een zorgdrager, vallend onder het regime van de Archiefwet 1995 maar niet zijnde een Hoog College van Staat, een ministerie of een daaronder ressorterend dienstonderdeel of agentschap, werkzaamheden verrichten in het kader van archiefbewerking. Voor dergelijke werkzaamheden is de zorgdrager een vergoeding aan de dienst verschuldigd op basis van de integrale kostprijs.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 16-03-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2012]

  • 1 De bewerkte en voor blijvende bewaring aangewezen archiefbescheiden worden na voltooiing van de werkzaamheden naar de zorgdrager teruggezonden of, in opdracht van de zorgdrager, overgebracht naar de bij of krachtens de Archiefwet 1995 voor de bewaring van die bescheiden aangewezen archiefbewaarplaats.

  • 2 De voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden worden na voltooiing van de werkzaamheden aan de zorgdrager teruggezonden of, in opdracht van de zorgdrager, ter vernietiging overgedragen aan een daarvoor aangewezen instelling met inachtneming van de daarvoor in de archiefwetgeving voorgeschreven procedure.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 16-03-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2012]

Het besluit van 17 juli 1989, Stb. 365, houdende nieuwe regels met betrekking tot taak en werkwijze van de Centrale Archief Selectiedienst, wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 16-03-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 12 december 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Uitgegeven de tiende januari 1997

De Minister van Justitie

W. Sorgdrager

Naar boven