Aanvullende regeling materiële bekostiging scholen voor basisonderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-01-1997 t/m 30-12-2004

Aanvullende regeling materiële bekostiging scholen voor basisonderwijs

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 95, van de Wet op het basisonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Aangewezen scholen

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling geldt:

  • a. voor basisscholen die op grond van bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 96a, derde lid van de Wet op het basisonderwijs meer formatie toegekend hebben gekregen voor (een gedeelte van)het schooljaar 1996/1997 dan de formatie krachtens het Formatiebesluit WBO 1992 en

  • b. voor basisscholen die op grond van artikel 14 van het Formatiebesluit WBO 1992 oetc-formatie toegekend hebben gekregen.

Artikel 2. Hogerstelling vergoedingsbedrag materiële instandhouding

[Vervallen per 31-12-2004]

In aanvulling op het vergoedingsbedrag betreffende de in artikel 92, van de WBO bedoelde voorzieningen komen de in artikel 1 onder a. bedoelde scholen in aanmerking voor een aanvullend bedrag van f 3.014,85 per FTE op jaarbasis. Het aanvullende bedrag wordt vastgesteld naar evenredigheid van de periode waarover de aanvullende formatie is toegekend en naar ratio van dit bovenbedoelde aantal FTE's of een gedeelte daarvan.

Artikel 3. Vergoeding materiële instandhouding oetc

[Vervallen per 31-12-2004]

De in artikel 1 onder b. bedoelde scholen ontvangen een aanvullend bedrag van f 42,18 per oetc-leerling. Dit bedrag is opgebouwd uit een bedrag voor groepsafhankelijke programma's van eisen (f 29,86) alsmede voor onderhoud, vervanging en vernieuwing van het onderwijsleerpakket (f 12,32) ten behoeve van het onderwijs in eigen taal en cultuur (oetc).

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: “Aanvullende regeling materiële bekostiging scholen voor basisonderwijs”.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina