Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie ivm invoering algemene bestuursdienst

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m 31-12-2019

Besluit van 9 december 1996, houdende wijziging van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie in verband met de invoering van een algemene bestuursdienst

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 11 oktober 1996, nr. P/96004710,

Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 12 november 1996, nr. W07.96.0481);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 5 december 1996, nr. P/96005922

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

[Red: Wijzigt het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie]

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

  • 2 Onverminderd het bepaalde in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 wordt het salaris van de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, vastgesteld op een bedrag dat gelijk is aan het salaris op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit.

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 december 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie,

J. C. Gmelich Meijling

Uitgegeven de zeventiende december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven