Regeling huisvesting beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) 1997

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 21-12-1996 t/m 30-12-2004

Regeling huisvesting beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) 1997

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 1 van de Regeling bekostiging landelijke organen 1997, juncto artikel 12.3.39; artikel 12.3.36, eerste en tweede lid, juncto artikel 12.1.2, tweede lid, en artikel 12.3.48, tweede lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs, juncto artikel 4, vierde lid en artikel 11 van het Huisvestingsbesluit WVO/WCBO, artikel 29 van het Bekostigingsbesluit WVO, artikel D.7 en H.20 van het Uitvoeringsbesluit WCBO en artikel 41 van het Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994;

Besluit:

Artikel 1. Afwijking regelgeving

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van:

  • a. artikel 12.3.36, eerste lid, juncto 12.3.23, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, en

  • b. artikel 12.3.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, gelden voor regionale opleidingscentra, tenzij het betreft de opleidingen educatie, bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdelen b, c en d , voor scholen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, voor scholen en instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs, voor instituten voor vormingswerk, voor scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs en voor landelijke organen, in plaats van de bijlagen I en VIII van de Regeling huisvesting vo/bve, zoals luidend op 31 december 1995, de bijlagen zoals opgenomen in de bijlage behorende bij deze regeling.

Artikel 2. Termijnen Huisvestingsbesluit WVO/WCBO

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 In afwijking van artikel 4, vierde lid, van het Huisvestingsbesluit WVO/WCBO worden aanvragen voor voorzieningen in de inventaris ingediend voor 1 februari 1997.

  • 2 In afwijking van artikel 6 eerste lid, van het Huisvestingsbesluit WVO/WCBO wordt op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, uiterlijk op 15 juni 1997 beslist.

Artikel 3. Wijziging regeling pve's

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

[Red: Wijzigt het Programma van eisen (pve) voor tijdelijke voorzieningen in de huisvesting bve.]

Artikel 4. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in het officiële publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen met uitzondering van de modellen van de aanvraagformulieren uit bijlage 1, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het officiële publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, waarin deze regeling is geplaatst.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

dr.ir. J.M.M. Ritzen

Bijlage 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Bijlage bij de regeling "Wijziging Regeling huisvesting vo/bve", kenmerk CFI/I/IPT-96/873 N van 9 december 1996

Bijlage I

CFI 57981 Verklaring (gelijktijdige inzending formulieren)

CFI 57982 Aanvraag huur (sport-)terrein en erfpacht

CFI 57983 Aanvraag huur gymnastieklokalen

CFI 57984 Aanvraag huur ruimte(n)/gebouw (niet-gymnastieklokalen)

CFI 57988 Aanvraag huur ruimte(n)/gebouw (niet-gymnastieklokalen) bij HBO- instelling

CFI 56979-1 Aanvraag kleine huisvestingsvoorzieningen KHV

CFI 56979-2 Opname bouwtechnische staat behorend bij aanvraag kleine huisvestingsvoorzieningen

CFI 56086 Aanvraag eerste aanschaf inventaris

Alle formulieren, genoemd in bijlage 1 kunnen worden besteld bij CFI/CPF, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer met het zogenaamde "plaketiket" CFI 84888.

Bijlage 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Bijlage bij de regeling "Wijziging Regeling huisvesting vo/bve", kenmerk CFI/I/IPT-96/873 N van 9 december 1996

Bijlage VIII

Aanvragen eerste inrichting voor het bekostigingsjaar 1997

Beschikbaar budget 1997

Het beschikbare budget voor de vergoeding van eerste inrichting voor het bekostigingsjaar 1997 bedraagt 11 miljoen gulden.

De bekostigingsprocedure

Op aanvragen gericht op bekostiging in 1997, wordt beslist op uiterlijk 1 juni 1997 met inachtneming van de hierna beschreven prioriteitsvolgorde. De behandeling van de aanvragen vindt plaats na 15 januari 1997.

De aanvragen worden beoordeeld op noodzaak van eerste inrichting door de berekende normatieve vervangingswaarde in het bekostigingsjaar te vergelijken met de normatieve vervangingswaarde in het referentiejaar. Vervolgens wordt op basis van de prioriteitsvolgorde en het beschikbare budget goedgekeurd dan wel afgewezen.

Prioriteitsvolgorde

Bepalen van de prioriteitsfactor(p). Deze wordt berekend aan de hand van het procentuele verschil tussen NR en NB

 

NB - NR

 

p=

------------------

x100

 

NR

 

waarin:

NR = de berekende normatieve vervangingswaarde in het referentiejaar.

NB = de berekende normatieve vervangingswaarde in het bekostigingsjaar.

Vervolgens wordt aan scholen, te beginnen met de school met de hoogste prioriteitsfactor, en afhankelijk van het beschikbare budget, een goedkeuring op de aanvraag eerste inrichting verleend.

Bijlage 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Overzicht geldende bijlagen bij de Regeling Huisvesting vo/bve

Bijlage I

deze regeling

Bijlage II

CFI/I/Ins-93064001 van 31 augustus 1993, gepubliceerd in Uitleg OenW-Regelingen nr. 19 van 8 september 1993

Bijlage III

CFI/I/Ins-93064001 van 31 augustus 1993, gepubliceerd in Uitleg OenW-Regelingen nr. 19 van 8 september 1993

Bijlage IV

CFI/I/Ins-94003950 van 9 februari 1994, gepubliceerd in Uitleg OenW-Rregelingen nr. 6 van 16 februari 1994

Bijlage V

CFI/I/Ins-93064001 van 31 augustus 1993, gepubliceerd in Uitleg OenW-Regelingen nr. 19 van 8 september 1993

Bijlage VI

CFI/I/Ins-93064001 van 31 augustus 1993, gepubliceerd in Uitleg OenW-Regelingen nr. 19 van 8 september 1993

Bijlage VII

CFI/I/INS094/100 N van 25 november 1994, gepubliceerd in Uitleg OCenW-Regelingen nr. 29 van 30 november 1994

Bijlage VIII

deze regeling

Bijlage IX

CFI/I/INS-93064001 van 31 augustus 1993, gepubliceerd in Uitleg OenW-Regelingen nr. 19 van 8 september 1993

Naar boven