Regeling invoeringsdatum onderwijs- en examenregeling opleidingen educatie

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 21-12-1996 t/m 30-12-2004

Regeling invoeringsdatum onderwijs- en examenregeling opleidingen educatie

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 12.3.48, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van artikel 12.3.22, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs stelt het bevoegd gezag voor zover het opleidingen educatie betreft, voor 1 januari 1998 de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.4.8, van die wet, vast en geeft tijdig voorafgaand aan het studiejaar 1998-1999 toepassing aan artikel 7.4.9 van die wet.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling invoeringsdatum onderwijs- en examenregeling opleidingen educatie.

De minister van

onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Terug naar begin van de pagina