Regeling etikettering energiegebruik was-droogcombinaties

Geraadpleegd op 23-09-2023.
Geldend van 18-07-2012 t/m heden

Regeling etikettering energiegebruik was-droogcombinaties

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op richtlijn nr. 96/60/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 19 september 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke was-droogcombinaties betreft (PbEG L 266) en de artikelen 2, eerste lid, 3, tweede en derde lid, 5, 6, eerste lid, onderdeel a, en 7 van het Kaderbesluit etikettering energiegebruik huishoudelijke apparatuur;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 3

  • 1 De gegevens op het etiket, bedoeld in artikel 6 van het besluit, voor was-droogcombinaties, en de opmaak, afmetingen en kleurstelling van dat etiket voldoen aan de daaraan in bijlage I van de uitvoeringsrichtlijn was-droogcombinaties gestelde eisen.

  • 2 De gegevens op het fiche, bedoeld in artikel 1 van het besluit, voor was-droogcombinaties, en de opmaak van dat fiche voldoen aan de daaraan in bijlage II van de uitvoeringsrichtlijn was-droogcombinaties gestelde eisen.

Artikel 4

De technische documentatie, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het besluit, over was-droogcombinaties voldoet aan de daaraan in artikel 2, eerste lid, van de uitvoeringsrichtlijn was-droogcombinaties gestelde eisen.

Artikel 5

Als plaats, bedoeld in artikel 6 van het besluit, waar het etiket, bedoeld in artikel 6, van dat besluit, voor was-droogcombinaties wordt aangebracht, wordt aangewezen: de buitenzijde van de voor- of bovenkant van het desbetreffende apparaat.

Artikel 6

De relevante gegevens, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het besluit, over was-droogcombinaties voldoen aan de daaraan in bijlage III van de uitvoeringsrichtlijn was-droogcombinaties gestelde eisen.

Artikel 7

De artikelen 3 en 6 zijn niet van toepassing ten aanzien van het verstrekken van gegevens over het geluidsniveau van was-droogcombinaties.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 1998, met uitzondering van artikel 8, dat in werking treedt met ingang van 1 augustus 1997.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling etikettering energiegebruik was-droogcombinaties.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 1996

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven