Regeling samenvoeging van scholen in het primair onderwijs (po) per 1 augustus 1997

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 01-08-1997 t/m 30-12-2004

Regeling van 7 december 1996 houdende faciliteiten en rechtspositionele consequenties bij samenvoeging van scholen voor primair onderwijs op 1 augustus 1997

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 96a, derde lid, van de Wet op het basisonderwijs, artikel 93a, derde lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en artikel I-A8, tweede lid van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel,

Besluit:

Artikel 1. Toepasselijke voorschriften bij samenvoegingen per 1 augustus 1997

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Op een samenvoeging per 1 augustus 1997 van scholen voor basisonderwijs, onderscheidenlijk scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs is de bijlage behorende bij de Regeling samenvoeging van scholen in het po per 1 augustus 1996 van 11 januari 1996, PO/JP-9503239, gepubliceerd in Uitleg OCenW-Regelingen nr. 1 van 17 januari 1996, van toepassing met dien verstande dat voor de in die bijlage genoemde jaartallen ‘1996’, ‘1997’ en ‘1998’ achtereenvolgens wordt gelezen: 1997, 1998 en 1999.

Artikel 2. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden gepubliceerd.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1997.

Artikel 4. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling samenvoeging van scholen in het primair onderwijs (po) per 1 augustus 1997.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Naar boven