Aanwijzingen ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 20-12-1996 t/m 27-08-2004

Vaststelling van de aanvaardbare kosten 1997 van AWBZ-instellingen (exclusief thuiszorg)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg;

Gehoord het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg, (brief van 22 oktober 1996, kenmerk HO/tbk/A/96/100), vastgesteld in de vergadering van 21 oktober 1996;

Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 11 november 1996, kenmerk VPZ/P-962738);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (Cotg) stelt voor prestaties van de AWBZ-instellingen, die in artikel 1, onder A, onder de nummers 10 (psychiatrische ziekenhuizen), 11 (instellingen voor psychiatrische deeltijdbehandeling), 12 (verpleeghuizen), 13 (zwakzinnigeninrichtingen), 14 (instellingen voor zintuiglijk gehandicapten), 15 (Het Dorp), 23 (regionale instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg), 28 (regionale instellingen voor beschermd wonen) en in artikel 1, onder C, onder de nummers 1 (dagverblijven voor gehandicapten) en 2 (gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten), van het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 als organen voor gezondheidszorg zijn aangewezen, zodanige richtlijnen vast dat de hierna vermelde incidentele of structurele redresseringen worden gerealiseerd. De aanvaardbare kosten zouden anders bij ongewijzigd beleid worden overschreden.

Voor de opbouw van de aanvaardbare kosten 1997 gelden de tabellen (de nummers 5.01, 5.03, 5.05, 5.07, 5.09, 6.01, 6.02, 6.03, 6.05, 6.06 en 7.01) zoals die voor de betreffende sectoren in de bijlagen bij het Jaaroverzicht Zorg 1997 zijn vermeld. De in deze tabellen vermelde incidentele of structurele redresseringen dienen te worden toegepast.

De aanvaardbare kosten 1997 zijn:

  • 1. Psychiatrische ziekenhuizen f 3113 mln (inclusief kinder- en jeugdklinieken en zelfstandige verslavingsklinieken).

  • 2. Verpleeghuizen f 5770,1 mln.

  • 3. Zwakzinnigeninrichtingen f 3329,4 mln.

  • 4. Instellingen voor zintuiglijk gehan-dicapten f 137,4 mln.

  • 5. Grote woonvormen (inclusief Het Dorp) f 91,8 mln.

  • 6. Regionale instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg f 711,6 mln (inclusief f 40 mln ten behoeve van de vrijgevestigde psychotherapeuten die werkzaam zijn vanwege de Riagg).

  • 7. Regionale instellingen voor beschermd wonen f 250,4 mln.

  • 8. Dagverblijven voor gehandicapten f 725,8 mln.

  • 9. Gezinsvervangende tehuizen f 919,5 mln.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In de bedoelde richtlijnen ter goedkeuring van de onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg, bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven