Vaststellingsregeling aanvaardbare kosten 1997 thuiszorg

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 20-12-1996 t/m 27-08-2004

Regeling van 6 december 1996, houdende vaststelling van de aanvaardbare kosten 1997 ten behoeve van de thuiszorg, het reserveren van een bedrag ten behoeve van nieuwe aanbieders, aanpassing systeem van verdeling van de beschikbare financiële middelen ten behoeve van de thuiszorg en vermindering van het macrokader met ƒ 90 miljoen in verband met overheveling van dit bedrag naar tweede verzekeringscompartiment (knip in de thuiszorg)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg;

Gehoord het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg, (brief van 22 oktober 1996, kenmerk HP/tbk/A/96/100, vastgesteld in de vergadering van 21 oktober 1996);

Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 11 november 1996, kenmerk VPZ/P-962738);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (Cotg) stelt voor prestaties van instellingen, die vanaf 1-1-1997 in artikel 1, onder A, onder nummer 16 (instellingen voor thuiszorg, voorheen kruiswerk en instellingen voor gezinsverzorging), nummer 16a, (instellingen voor jeugdgezondheidszorg), nummer 16b, (instellingen voor dieetadvisering) in het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 als orgaan voor gezondheidszorg zijn aangewezen, de richtlijnen vast met in achtneming van de aanvaardbaar geachte kosten van f 3.098 miljoen (inclusief f 75 miljoen intensivering 1997 en inclusief f 12 miljoen voor intensieve thuiszorg ten behoeve van verpleeghuisgeïndiceerden) voor 1997.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het Cotg stelt voor prestaties van personen en instellingen die kortdurende thuiszorg verlenen in het tweede verzekeringscompartiment en die vanaf 1-1-1997 in artikel 2, aanhef en onder b, in het Besluit werkingssfeer (maximumtarieven) Wet tarieven gezondheidszorg 1992 als orgaan van gezondheidszorg zijn aangewezen, maximumtarieven vast.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In verband met de overheveling van de kortdurende thuiszorg (de knip) van het eerste verzekeringscompartiment ( AWBZ) naar het tweede verzekeringscompartiment ( ZFW/ WTZ) worden de macrobedragen zoals vermeld in de tabellen 3.09 en 3.10 van het JOZ 1997 verlaagd met f 50 miljoen (kruiswerkorganisaties) respectievelijk f 40 miljoen (gezinsverzorging).

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Ten behoeve van de jeugdgezondheidszorg, dieetadvisering (inclusief collectieve preventie) wordt f 290 miljoen inclusief overhead afgezonderd van het macrobudget in het eerste verzekeringscompartiment.

Dit bedrag komt weer ter beschikking van die thuiszorgorganisaties die op 31 december 1996 zijn toegelaten op grond van de AWBZ en deze zorg reeds voor 1 januari 1994 verleenden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Conform hetgeen is vermeld in tabel 3.10 van het JOZ 1997 worden de budgetten van de thuiszorgorganisaties (tot en met 31 december 1996 kruiswerkorganisaties) verminderd met in totaal f 20 miljoen in het kader van de temporisering van de exploitatie-overschotten.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Ten behoeve van de sedert 1994 toegelaten (landelijke) kruiswerkorganisaties wordt een bedrag van f 37,5 miljoen gealloceerd.

Het betreft het bedrag waarmee de budgetten van de thuiszorginstellingen (tot en met 31 december 1996 kruiswerkorganisaties) in 1996 zijn verlaagd in verband met de afbouw budgetgarantie.

Dit bedrag wordt op basis van de parameters: inwoners en inwoners 70+ gealloceerd over de verbindingskantoorregio's. Tot 1 maart 1997 worden de hierboven bedoelde thuiszorginstellingen in de gelegenheid gesteld overeenkomsten te sluiten met verbindingskantoren voor het leveren van thuiszorg in die regio waarvoor de middelen zijn gealloceerd. Na die datum zijn alle thuiszorginstellingen in de gelegenheid om overeenkomsten te sluiten met verbindingskantoren voor het leveren van thuiszorg in het eerste verzekeringscompartiment voor zover voor de desbetreffende regio nog middelen resteren. De laatst bedoelde overeenkomsten dienen voor 1 mei 1997 bij het Cotg te zijn ingediend.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In de bedoelde richtlijnen ter uitvoering van de onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg, bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers.

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers.

Naar boven