Aanwijzingen ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg: Tarievenbeleid 1997 voor medisch specialisten (exclusief psychiaters)

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 27-02-2024.
Geldend van 20-12-1996 t/m 27-08-2004

Tarievenbeleid 1997 voor medisch specialisten (exclusief psychiaters)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Minister van Economische Zaken, en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg;

Gehoord het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg, (brief van 22 oktober 1996, kenmerk HV/th/V/96/418, vastgesteld in de vergadering van 21 oktober 1996);

Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 11 november 1996, kenmerk VPZ/P-962738);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (Cotg) stelt voor de prestaties van personen en instellingen, die in artikel 1, onder B, nummer 5 (medisch specialisten), respectievelijk artikel 1, onder A, nummer 32 voor zover het betreft beroepsbeoefenaren als bedoeld onder B, nummer 5, van het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 als orgaan voor gezondheidszorg zijn aangewezen, zodanige richtlijnen vast, dat een aanpassing van de maximumtarieven een opbrengst van f 30 miljoen vanaf 1 januari 1997 bewerkstelligt.

    Het aanvaardbare kostenniveau van het totaal van de in rekening te brengen tarieven voor de medisch specialistische hulp is vanaf 1 januari 1997 maximaal f 2027 miljoen (exclusief effecten vanaf 1995 met betrekking tot loon- en prijsbijstellingen, toegestane volumegroei en de productiviteitskorting 1995). Uitgaande van ongewijzigd beleid en een gelijkblijvend volume ten opzichte van 1994, zou het totaal van de in rekening te brengen tarieven vanaf 1997 f 30 miljoen meer bedragen dan het aanvaardbare kostenniveau van f 2027 miljoen. Gegeven het principe-besluit van het Cotg gericht op volledige toegroei tussen de ziekenfonds- en particuliere tarieven voor medisch specialisten per 1 januari 1997, dient de aanpassing van de maximumtarieven zodanig te zijn dat deze past in de volledige toegroei.

  • 2 De afzonderlijke richtlijnen maken onderscheid naar specialisme indien VWS daartoe bij addendum bij deze aanwijzing op een nader te bepalen tijdstip voor definitieve vaststelling van de nieuwe tarieven opdracht geeft. In dit addendum wordt de wijze en het niveau van differentiatie aangegeven. Onderscheid naar specialisme of een niet generieke neerwaartse aanpassing, is ook mogelijk als partijen terzake aan het Cotg voorstellen doen en het Cotg daartoe besluit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In de bedoelde richtlijnen ter uitvoering van onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambsthalve gewijzigde tarieven vaststelt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit is niet van toepassing op de in gevolge artikel 1, onder B, nummer 5, van het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 te onderscheiden psychiaters.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, a.i.,

E. Borst-Eilers

Naar boven