Aanwijzing instelling bevoegd tot bepaling van de fabriekscode

[Regeling vervallen per 18-01-2016.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 17-01-2016

Aanwijzing instelling bevoegd tot bepaling van de fabriekscode

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 12, tweede en derde lid, van de Wet pleziervaartuigen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 18-01-2016]

Als instelling, bevoegd tot de bepaling van de fabriekscode, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de Wet pleziervaartuigen, wordt aangewezen HISWA Vereniging te Edam.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 18-01-2016]

De instelling, genoemd in artikel 1, dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • a. bij de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor zij is aangewezen, neemt zij de in de Wet pleziervaartuigen opgenomen regels in acht;

  • b. zij geeft de fabriekscode af uiterlijk 10 werkdagen na de aanvraag door de desbetreffende fabrikant;

  • c. zij draagt zorg voor een juiste administratie van de door haar afgegeven fabriekscodes;

  • d. zij verstrekt het Ministerie van Verkeer en Waterstaat desgevraagd inlichtingen omtrent haar taakuitoefening;

  • e. zij verstrekt het Ministerie van Verkeer en Waterstaat binnen twee maanden na elk kalenderjaar een volledige opgave van de uitgegeven fabriekscodes;

  • f. indien zij van plan is de werkzaamheden, waarvoor zij is aangewezen, te beëindigen, deelt zij dit tenminste drie maanden voor de voorgenomen datum van beëindiging van die werkzaamheden mee aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

  • g. indien zij de werkzaamheden, waarvoor zij is aangewezen, beëindigt, draagt zij de in onderdeel c genoemde administratie over aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat of een andere instelling die voor deze werkzaamheden wordt aangewezen krachtens de Wet pleziervaartuigen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 18-01-2016]

De instelling, genoemd in artikel 1, kan voor de werkzaamheden waarvoor zij is aangewezen, een tarief in rekening brengen ter hoogte van de aan deze werkzaamheden verbonden kosten. Deze worden bepaald op ten hoogste € 34,03 per afgegeven fabriekscode.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 18-01-2016]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in afschrift toegezonden aan de betrokken instelling.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven