Instelling Overleggroep late zwangerschapsafbreking

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 01-02-1997 t/m 27-08-2004

Instelling Overleggroep late zwangerschapsafbreking

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Minister van Justitie

Besluiten:

Paragraaf 1. Instelling overleggroep

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Er is een Overleggroep late zwangerschapsafbreking.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De overleggroep heeft tot taak een voorstel te doen voor zorgvuldig handelen als late zwangerschapsafbreking wordt overwogen en voor de toetsing van dat handelen in geval van late zwangerschapsafbreking.

Paragraaf 2. Samenstelling

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Als voorzitter, tevens lid, wordt benoemd:

  • Prof. dr. H.K.A. Visser, emeritus-hoogleraar kindergeneeskunde.

 • 2 Als lid worden benoemd:

  • mevrouw mr. A.G. Korvinus, advocaat-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam,

  • mevrouw mr. M.L.S.H. Groothuijse, beleidsmedewerker bij de Directie Beleid, sector Strafrechterlijk Beleid van het Ministerie van Justitie;

  • mevrouw M.G. de Boer, Inspecteur voor de Gezondheidszorg in algemene dienst,

  • Prof. dr. J.W. Wladimiroff, hoogleraar obstetrie en gynaecologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam,

  • dr. R. de Leeuw, als kinderarts-neonatoloog verbonden aan het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam,

  • mevrouw dr. G.C.M.L. Christiaens, als gynaecoloog verbonden aan de divisie obstetrie en gynaecologie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht,

  • Prof. dr. I.D. de Beaufort, hoogleraar medische ethiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam,

  • Prof. dr. E. Schroten, hoogleraar christelijke ethiek aan de Universiteit Utrecht,

  • Prof. mr. dr. J.K.M. Gevers, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam,

  • mevrouw mr. R.P. de Valk-van Marwijk Kooij, advocaat te Arnhem;

  tot secretaris:

  • mevrouw mr. M.C.E. van Heurck, beleidsmedewerker bij de Directie Curatieve Somatische Zorg, Afdeling Medische Ethiek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

  tot plaatsvervangend secretaris:

  • mevrouw mr. B.M.J. de Kanter-Loven, verbonden aan het Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht van de Universiteit van Utrecht.

Paragraaf 3. Werkwijze

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De overleggroep kan in het belang van haar werkzaamheden externe deskundigen raadplegen en kan ter uitvoering van haar werkzaamheden subwerkgroepen instellen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De overleggroep vangt haar werkzaamheden aan in mei 1996.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De overleggroep brengt vóór 1 maart 1997 aan de ondergetekenden verslag uit van haar werkzaamheden.

Paragraaf 4. Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De niet-ambtelijke leden van de overleggroep ontvangen vacatiegeld alsmede een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten volgens de bestaande rijksregelen, voorzover niet uit anderen hoofde een vergoeding voor deze kosten wordt verleend uit ’s Rijks kas.

 • 2 De overige uit de uitvoering van dit besluit voortvloeiende kosten worden vergoed op basis van een vooraf ingediende en door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport goedgekeurde begroting.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

 • 2 Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven