Warenwetregeling Eieren

[Regeling vervallen per 27-04-2007 met terugwerkende kracht tot en met 11-01-2006.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m 10-01-2006

Warenwetregeling eieren

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 4 van het Warenwetbesluit Eieren;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 27-04-2007 met terugwerkende kracht tot en met 11-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. verordening (EEG) 1274/91:

verordening (EEG) nr 1274/91 van de Commissie van 15 mei 1991 houdende bepalingen ter toepassing van verordening (EEG) nr 1907/90 van de Raad betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren (PbEG L 121);

b. grote verpakkingen:

verpakkingen, open recipiënten of containers met meer dan 36 eieren;

c. kleine verpakkingen:

verpakkingen of met folie omwikkelde eier-rekjes (’trays’), met uitzondering van niet-omwikkelde eier-rekjes, met ten hoogste 36 eieren.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 27-04-2007 met terugwerkende kracht tot en met 11-01-2006]

Eieren worden vanaf de leg tot de aflevering aan de eindverbruiker:

 • a. droog gehouden;

 • b. niet blootgesteld aan direct zonlicht;

  en

 • c. opgeslagen en vervoerd bij een bij voorkeur constante temperatuur.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 27-04-2007 met terugwerkende kracht tot en met 11-01-2006]

Onverminderd de in artikel 1 van verordening (EEG) 1274/91 vastgestelde ophaal- en verpakkingstermijnen, worden de eieren afgeleverd aan de eindverbruiker:

Artikel 4

[Regeling vervallen per 27-04-2007 met terugwerkende kracht tot en met 11-01-2006]

 • 1 Dit artikel heeft betrekking op eieren die rechtstreeks door de producent aan de consument, voor diens persoonlijke behoeften, worden afgegeven op zijn bedrijf, op een plaatselijke openbare markt, met uitzondering van veilingen, of door verkoop aan de deur, welke eieren afkomstig zijn uit de productie van zijn eigen bedrijf, niet zijn verpakt overeenkomstig de artikelen 10, 11 en 12 van verordening (EEG) 1907/90 en waarvoor geen enkele van de in die verordening genoemde vermeldingen betreffende de kwaliteits- en gewichtsklassen wordt gebruikt.

 • 2 Ten aanzien van de rechtstreekse verkoop, bedoeld in het eerste lid, wordt de datum van minimale houdbaarheid van de desbetreffende eieren aan de eindverbruiker medegedeeld:

  • a. op een bordje, op de kraam of het voertuig; of

  • b. op een voorgedrukt etiket op:

   • de verpakking; of

   • een folder die bij verkoop tegelijk met de eieren wordt overhandigd aan de eindverbruiker.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 27-04-2007 met terugwerkende kracht tot en met 11-01-2006]

Voor de niet-industriële bereiding in grootkeukens en restaurants, van eiproducten en van eet- of drinkwaren die eieren bevatten, worden uitsluitend gebruikt:

Artikel 6

[Regeling vervallen per 27-04-2007 met terugwerkende kracht tot en met 11-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 27-04-2007 met terugwerkende kracht tot en met 11-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Eieren.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Naar boven