Selectielijst neerslag handelingen Ziekenfondsraad

Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 02-02-1997 t/m heden

Selectielijst neerslag handelingen Ziekenfondsraad

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

en de voorzitter van de Ziekenfondsraad,

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 10 oktober 1994, nr. 433);

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Ziekenfondsraad (vanaf 1941), overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

vanOnderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De

Algemene Rijksarchivaris

,

F.C.J. Ketelaar

.
De

voorzitter van de Ziekenfondsraad

,
namens deze,
De

algemeen-secretaris,

J.L.P.G. van Thiel

Naar boven