Selectielijst neerslag handelingen minister van SZW op het beleidsterrein arbeidsomstandigheden

Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 02-02-1997 t/m heden

Selectielijst neerslag handelingen minister van SZW op het beleidsterrein arbeidsomstandigheden

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

De Raad voor Cultuur gehoord;

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het beleidsterrein arbeidsomstandigheden (vanaf 1940), overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

vanOnderwijs, Cultuur en Wetenschappen namens deze, De

Algemene Rijksarchivaris

F.C.J. Ketelaar

De

Minister

vanSociale Zaken en Werkgelegenheidnamens deze, De

Secretaris-Generaal

R. Gerritse

.

De in dit besluit bedoelde bijlage, de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het beleidsterrein arbeidsomstandigheden ligt voor de periode van 30 januari tot 27 maart 1997 ter inzage bij de bibliotheken van het ministerie van OCenW, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van het Algemeen Rijksarchief.

Naar boven