Overdrachtsregeling waterkwaliteitsbeheer Vecht aan de provincie Noord-Holland

[Regeling vervallen per 22-12-2009.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 15-12-1996 t/m 21-12-2009

Overdrachtsregeling water- kwaliteitsbeheer Vecht aan de provincie Noord-Holland

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren;

Gezien de brief van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 1 oktober 1996, nr. 96-516283;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-12-2009]

De Vecht wordt aangewezen als oppervlaktewater ten- aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, voor zover dit water gelegen is binnen het gebied van de provincie Noord-Holland.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-12-2009]

Met betrekking tot beschikkingen, genomen op grond van de in artikel 1 genoemde bevoegdheden, treden Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland in de rechten en plichten van het Rijk.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-12-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15- december 1996.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 22-12-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Overdrachtsregeling waterkwaliteitsbeheer Vecht aan de provincie Noord-Holland.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven