Regeling vaststelling aanvraagperioden 1997 EG-premies ooien en stieren

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 25-01-1997 t/m 23-01-2004

Regeling vaststelling aanvraagperioden 1997 EG-premies ooien en stieren

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2.4, eerste lid, van de Regeling dierlijke EG-premies;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Als aanvraagperioden als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, van de Regeling dierlijke EG-premies, waarbinnen aanvragen kunnen worden ingediend voor de toekenning van een premie, worden voor 1997 de volgende perioden vastgesteld:

  • 1. voor ooien: de periode van 15 januari tot en met 13 februari 1997;

  • 2. voor stieren en ossen:

    • a. de periode van 1 februari 1997 tot en met 28 februari 1997;

    • b. de periode van 1 mei 1997 tot en met 31 mei 1997;

    • c. de periode van 1 augustus 1997 tot en met 31 augustus 1997;

    • d. de periode van 15 oktober 1997 tot en met 14 november 1997.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling aanvraagperioden 1997 EG-premies ooien en stieren.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 december 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven