Extra vergoeding voor leermiddelen 1996 voor gefuseerde scholen in het kader van Toerusting en Bereikbaarheid (TenB)

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 14-12-1996 t/m 30-12-2004

Extra vergoeding voor leermiddelen 1996 voor gefuseerde scholen in het kader van Toerusting en Bereikbaarheid (TenB)

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel XXII van de Wet Toerusting en Bereikbaarheid (Stb. 1993, 716);

Gelet op artikel 95 van de Wet op het basisonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Aangewezen groep van scholen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling geldt voor basisscholen die in de periode van 1 augustus 1995 tot en met 1 oktober 1996 zijn gefuseerd in het kader van de Wet Toerusting en Bereikbaarheid.

Artikel 2. Hogerstelling vergoedingsbedrag

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Bovenop het vergoedingsbedrag betreffende de in artikel 92, derde lid, van de WBO bedoelde voorzieningen ten behoeve van scholen ontvangen de in artikel 1 genoemde scholen eenmalig een bedrag van f 14,50 per leerling.

Artikel 3. Harmonisatie leermethodes

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het extra bedrag is bedoeld om kosten te dekken die voortvloeien uit de harmonisatie van leermethodes van de bij de fusie betrokken scholen.

Artikel 4. Bepaling aantal leerlingen (periode 1995)

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Voor de bepaling van het aantal leerlingen van de in de periode 2 oktober 1994 tot en met 1 oktober 1995 gefuseerde scholen geldt voor de gefuseerde school de som van het aantal ingeschreven leerlingen bij elke bij de fusie betrokken school op de peildatum 1 oktober 1994.

Artikel 5. Bepaling aantal leerlingen (periode 1996)

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Voor de bepaling van het aantal leerlingen van de in de periode 2 oktober 1995 tot en met 1 oktober 1996 gefuseerde scholen geldt voor de gefuseerde school de som van het aantal ingeschreven leerlingen bij elke bij de fusie betrokken school op de peildatum 1 oktober 1995.

Artikel 6. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 8. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Extra vergoeding voor leermiddelen 1996 voor gefuseerde scholen in het kader van Toerusting en Bereikbaarheid (TenB).

De staatsecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Naar boven