Mandaatbesluit FAOP/USZO (inning WOR-heffing)

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 01-10-2023.
Geldend van 12-12-1996 t/m 31-01-2005

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken, houdende verlening van mandaat aan het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering overheidspersoneel, ter uitvoering van de inning van de heffing, bedoeld in artikel 46d, onderdeel g, van de Wet op de ondernemingsraden

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Het bestuur van het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering overheidspersoneel, hierna te noemen: het FAOP, is bevoegd om namens de Minister van Binnenlandse Zaken besluiten te nemen ter uitvoering van de inning van de heffing, bedoeld in artikel 46d, onderdeel g, van de Wet op de ondernemingsraden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Het FAOP kan ter zake van de in artikel 1 aan haar verleende bevoegdheid ondermandaat verlenen aan de directie van de Stichting Uitvoerings-

instelling sociale zekerheid voor overheid en onderwijs.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 1996.

’s-Gravenhage, 29 november 1996

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
voor deze,
De

directeur Arbeidszaken Overheid

,

T.W. Langejan

Naar boven