Wijzigingsbesluit Rijksreglement ontgrondingen

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-02-2010.]
Geldend van 01-01-1997 t/m heden

Besluit van 28 november 1996, houdende wijziging van het Rijksreglement ontgrondingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 26 juni 1996, nr. HW/RW 219968, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 5, eerste lid, 6 en 8, eerste lid onder b, van de Ontgrondingenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 2 oktober 1996, nr. W09.96.0260);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 22 november 1996, nr. HW/RW 227917, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL II

De artikelen 7 tot en met 7b van het Rijksreglement ontgrondingen zijn niet van toepassing met betrekking tot aanvragen om een vergunning of wijziging van een vergunning die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 20 juni 1996 tot wijziging van de Ontgrondingenwet en andere wetten (Stb. 411), in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 november 1996

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de zeventiende december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina