Vergoedingenbesluit adviescolleges

[Regeling vervallen per 13-02-2009.]
Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 25-04-2003 t/m 12-02-2009

Besluit van 27 november 1996, houdende regels inzake de vergoedingen aan leden van adviescolleges (Vergoedingenbesluit adviescolleges)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J. Kohnstamm, van 31 oktober 1996, Stafafdeling Constitutionele Zaken, Wetgeving en Internationale Aangelegenheden, nr. CWI96/U1227;

Gelet op artikel 14 van de Kaderwet adviescolleges;

De Raad van State gehoord (advies van 15 november 1996, no. W04.96.0518);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J. Kohnstamm, van 20 november 1996, Stafafdeling Constitutionele Zaken, Wetgeving en Internationale Aangelegenheden, nr. CWI96/1325;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepaling

[Regeling vervallen per 13-02-2009]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-02-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. een adviescollege: een adviescollege als bedoeld in de Kaderwet adviescolleges, niet zijnde een adviescollege als bedoeld in artikel 3 van die wet;

  • b. een lid: een voorzitter, ondervoorzitter of ander lid van een adviescollege.

§ 2. Vergoedingen per vergadering

[Regeling vervallen per 13-02-2009]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-02-2009]

Een lid ontvangt voor zijn werkzaamheden een vergoeding per vergadering.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 13-02-2009]

De vergoeding, bedoeld in artikel 2, wordt bij ministeriële regeling voor elk adviescollege vastgesteld en bedraagt voor een voorzitter ten hoogste € 310 en voor een ander lid ten hoogste € 235.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 13-02-2009]

  • 2 Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag gelden als één vergadering.

§ 3. Vaste vergoedingen

[Regeling vervallen per 13-02-2009]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 13-02-2009]

  • 1 Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat de voorzitter, de ondervoorzitters dan wel tevens de overige leden in afwijking van § 2 een vaste vergoeding ontvangen.

  • 3 De vaste vergoeding bedraagt naar evenredigheid van de toepasselijke deeltijdfactor het maximum van de toepasselijke salarisschaal.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 13-02-2009]

  • 1 Indien de som van de vaste vergoeding en andere inkomsten die een voorzitter of een ander lid heeft uit hoofde van het vervullen van een of meer functies waaraan een bezoldiging uit een openbare kas of uit een van overheidswege gesubsidieerde kas is verbonden, per maand meer bedraagt dan de bezoldiging per maand van respectievelijk een minister of een staatssecretaris, wordt de vaste vergoeding verminderd met dat meerdere.

  • 2 Bij de toepassing van het eerste lid wordt de vaste vergoeding niet verminderd tot een lager bedrag dan het bedrag dat zou zijn genoten indien § 2 van toepassing zou zijn geweest en de in artikel 3 vermelde maximumbedragen als vergoeding per vergadering zouden zijn vastgesteld.

  • 3 Van het genieten van inkomsten die leiden tot toepasselijkheid van het eerste lid, doet het betrokken lid terstond mededeling aan Onze Minister wie het aangaat.

§ 4. Onkostenvergoedingen

[Regeling vervallen per 13-02-2009]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 13-02-2009]

De leden hebben overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland recht op vergoeding wegens reis- en verblijfkosten.

§ 5. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 13-02-2009]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 13-02-2009]

Dit besluit is niet van toepassing op leden van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, bedoeld in artikel 1 van de Instellingswet W.R.R.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 13-02-2009]

  • 1 Ten aanzien van degene die op 31 december 1996 zitting had in een adviescollege en met ingang van 1 januari 1997 zitting heeft in een adviescollege met een naar inhoud en omvang vergelijkbare adviestaak, kan bij beschikking van Onze Minister wie het aangaat worden bepaald dat dit besluit niet van toepassing is tot de dag waarop de betrokkene aftreedt of voor de eerste maal wordt herbenoemd, indien de toepassing van dit besluit ten aanzien van de betrokkene zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

  • 2 In de in het eerste lid bedoelde beschikking wordt tevens bepaald op welke wijze tot de dag van aftreden of eerste herbenoeming wordt voorzien in de rechtspositie van de betrokkene.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 13-02-2009]

[Red: Wijzigt het Vacatiegeldenbesluit 1988.]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 13-02-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 13-02-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit adviescolleges.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 november 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Uitgegeven de tiende december 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven