Korting 1997 op de aanvaardbare kosten van de ziekenhuizen en academische ziekenhuizen

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 20-12-1996 t/m 27-08-2004

Korting 1997 op de aanvaardbare kosten van de ziekenhuizen en academische ziekenhuizen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,en de Minister van Economische Zaken, en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg;

Gehoord het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg, (brief van 22 oktober 1996, kenmerk HO/tbk/A/96/100, vastgesteld in de vergadering van 21 oktober 1996);

Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief 11 november 1996, kenmerk VPZ/P-962738);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (Cotg) wijzigt voor de prestaties van instellingen, die in artikel 1, onder A, nummer 1 (ziekenhuizen), van het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 als organen voor gezondheidszorg zijn aangewezen, en voorzover het organen betreft waarop de FB-richtlijnen van toepassing zijn, de richtlijnen zodanig dat op de aanvaardbare kosten vanaf 1 januari 1997 ten opzichte van de aanvaardbare kosten, zoals die zijn of zullen worden goedgekeurd of vastgesteld per 31 december 1996, een verlaging wordt gerealiseerd van incidenteel in totaal f 100 miljoen.

  • 2 Het Cotg wijzigt voor de prestaties van instellingen, die in artikel 1, onder A, nummer 2 (academische ziekenhuizen), van het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 als organen van gezondheidszorg zijn aangewezen, de richtlijnen zodanig dat op de aanvaardbare kosten vanaf 1 januari 1997 ten opzichte van de aanvaardbare kosten, zoals die zijn of zullen worden goedgekeurd of vastgesteld per 31 december 1996, een verlaging wordt gerealiseerd van structureel in totaal f 35 miljoen.

  • 3 In de bedoelde richtlijnen ter uitvoering van onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg, bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In de bedoelde richtlijnen ter uitvoering van de onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg, bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambsthalve gewijzigde tarieven vaststelt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, a.i.,

E. Borst-Eilers

Naar boven